แจ้งเปลี่ยนสถานที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

กำหนดการ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566
วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2567 เวลา 10:00 – 12:00 น.
ณ ห้อง “โฮลอินวัน 2” ชั้น 2 อาคารคลับเฮาส์ สนามกอล์ฟ บางกอก กอล์ฟ คลับ จ.ปทุมธานี

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2567
เริ่มลงทะเบียน
เวลา 09:30 – 10:00 น.

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566
เวลา 10:00 – 12:00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่ประจำปี ครั้งที่ผ่านมา
ระเบียบวาระที่ 3 แถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบปี
ระเบียบวาระที่ 4 แถลงบัญชีรายรับ-รายจ่าย และบัญชีงบดุลของปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
ระเบียบวาระที่ 5 แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี
ระเบียบวาระที่ 6 เลือกตั้งนายกสมาคม
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ
1. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2. รับประทานอาหารกลางวันหลังจบการประชุม

Previous articleSINGHA-SAT TDT Chachoengsao 2024
Next articleSINGHA-SAT Chachoengsao Championship 2024