เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2559
เรียน สมาชิกสามัญ/วิสามัญ สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย

ด้วยสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2559 ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 15:30 น. ณ ห้องประชุมคลับเฮ้าส์ สนาม สิงห์ปาร์ค ขอนแก่นกอล์ฟคลับ จังหวัดขอนแก่น โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ คือ

ระเบียบวาระที่ 1     เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2     เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
ระเบียบวาระที่ 3     เรื่องการแถลงบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุลของปี 2558
ซึ่งที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 มีมติไม่อนุมัติ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาใหม่
ระเบียบวาระที่ 4     เรื่องแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี
ระเบียบวาระที่ 5     วาระอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

tpga_1-2559