เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2559

เรียน สมาชิกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย

ด้วยสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2559 ในวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 15:30 น.
ณ ห้องประชุมคลับเฮ้าส์ สนาม บลูแซฟไฟร์ กอล์ฟแอนด์ รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ คือ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องการแถลงบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุลของปี 2558 ซึ่งที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 มีมติไม่อนุมัติ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาใหม่
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี
ระเบียบวาระที่ 5 วาระอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

Previous articleนักกอล์ฟที่ยิ่งใหญ่ของโลก Arnold Palmer เสียชีวิตอย่างสงบ ด้วยอายุ 87 ปี
Next article“โปรหมาย” สุดฮ็อตซิวเจแปนซีเนียร์เมเจอร์ที่สองรับทรัพย์กว่า 3.3 ล้าน