Thailand PGA Tour 2020

Order of Merit

Following the Thailand PGA Tour 5 (Blue Sapphire)

POS PLAYER PLAYED STROKE AVG EARNING (THB)
1 กัญจน์  เจริญกุล 5 67.60 602,900.00
2 ภาณุพล  พิทยารัฐ 5 68.47 354,633.33
3 ธันยากร  ครองผา 4 69.00 335,028.57
4 สุรดิษ  ยงค์เจริญชัย 4 69.25 302,203.33
5 ปวิธ  ตั้งกมลประเสริฐ 3 68.22 294,916.67
6 ประหยัด  มากแสง 4 68.00 217,983.33
7 พรหม  มีสวัสดิ์ 2 67.00 208,050.00
8 นิรันดร์  แซ่อึ้ง 4 69.50 192,800.00
9 เนติพงศ์  ศรีทอง 5 69.13 191,383.32
10 ชลทิตย์  ชื่นบุญงาม 5 69.00 174,341.66
11 อติรุจ  วินัยเจริญชัย 5 69.60 167,525.00
12 ถิรวัฒน์  แก้วศิริบัณฑิต 4 68.92 166,949.99
13 วุฒิวิทย์  เจริญพรอนุกูล 4 69.25 162,470.00
14 อิทธิพัทธ์  บูรณธัญรัตน์ 5 68.87 158,966.67
15 นรัส  เหลืองเพชราภรณ์ 2 69.50 148,516.66
16 สดมภ์  แก้วกาญจนา 4 68.83 139,521.43
17 ธนภัทร  พิชัยกุล 3 68.33 135,700.00
18 ธัญพิสิษฐ์  ออมสิน 4 70.33 125,633.33
19 รฐนน  วรรณศรีจันทร์ 4 69.08 117,628.57
20 แดนไท  บุญมา 3 68.78 116,361.90
21 เศรษฐี  ประคองเวช 5 70.20 109,850.00
22 ฉ่างไท้  สุดโสม 4 69.42 107,750.00
23 ภันกร  อุทัยพัฒน์ 4 69.42 106,878.57
24 ศรัณย์  ศิริธร 4 69.75 106,571.43
25 รณชัย  จำนงค์ 4 70.50 104,533.33
26 ภูสิทธิ์  ทรัพย์อัประไมย 4 69.25 103,400.00
27 ชินรัตน์  ผดุงศิลป์ 4 69.25 98,461.90
28 ดลภัทรไชย  นิยมชน 4 69.67 98,291.67
29 กิตติธีร์  ป้อมบุญมี 4 70.42 92,683.33
30 พชร  คงวัดใหม่ 3 69.44 90,800.00
31 โคสุเก  ฮามาโมโต้ 4 69.58 90,578.57
32 สุธีพัทธ์  ประทีปเธียรชัย 3 69.33 90,325.00
33 นำโชค  ตันติโภคากุล 4 69.83 88,700.00
34 สัตยา  ทรัพย์อัประไมย 4 70.58 85,324.99
35 บวร  ชัยศรี 4 70.42 84,475.00
36 ภวินท์  อิงคะประดิษฐ์ 3 69.11 84,166.67
37 สุพคม  มีสม 3 69.78 84,124.76
38 แสงชัย  แก้วเจริญ 4 70.08 83,733.33
39 วรุณ  เอี่ยมแก้ว 4 70.83 83,458.10
40 วิชยานนท์  โชติหิรัญรุ่งเรือง 3 69.78 80,471.43
41 สุทธิเจตน์  คูห์รัตนพิศาล 3 69.44 78,025.00
42 ชัพชัย  นิราช 4 70.92 77,400.00
43 ฐิติพัศ  เล็ม 4 70.83 76,975.00
44 กษิดิศ  เล็บครุฑ 4 71.25 76,850.00
45 สาริศ  สุวรรณรัตน์ 2 69.00 76,200.00
46 ภูมิ  ศักดิ์แสนศิลป์ 4 71.17 75,470.00
47 กฤติน  สุนทรนนท์ 3 69.67 73,193.33
48 ณัทพงศ์  นิยมชน 2 70.00 70,200.00
49 เจษฎา  เสวีวัลลพ 4 71.75 69,160.00
50 ภาณุวิชญ์  อ่อนจู 3 70.56 64,520.00
51 ณัฐวัฒน์  สุวจนกรณ์ 3 69.89 63,550.00
52 เทพบดินทร์  อัมรนันทน์ 3 70.00 63,083.33
53 อุดร  ดวงเดชา 3 70.22 62,085.00
54 กิตติพร  ชวนะพงศ์ 3 70.22 61,083.33
55 ปรัญชัย  รุประมาณ 3 70.44 60,383.33
56 อมรินทร์  กรัยวิเชียร 2 68.83 60,300.00
57 ชัยพัชร์  คูณมาก 3 70.22 59,800.00
58 สรชัช  หรรษาภิบาล 3 70.56 59,775.00
59 สัจจวัฒน์  ศรีประสิทธิ์ 3 70.78 57,850.00
60 นิติธร  ทิพย์พงษ์ 3 70.56 57,660.00
61 วรสรณ์  สุวรรณพนัง 3 71.22 57,470.00
62 พิชชากร  ติระกุล 3 71.22 57,175.00
63 ธยาน์  ลิมปิผลไพบูลย์ 3 71.33 56,583.33
64 พล  เขมรัตน์ 3 70.89 55,825.00
65 ถาวร  วิรัตน์จันทร์ 3 70.56 55,500.00
66 พิสิฐชัย  ทิพย์พงษ์ 3 71.00 54,785.00
67 ธาวิท  พลไทย 3 71.33 54,716.66
68 ธนะเมศฐ์  ธนาโชควิสิทธิ์ 3 71.78 52,400.00
69 วีระชัย  ยืนยั่ง 2 69.00 51,366.67
70 พศวีร์  เลิศวิไล 2 70.67 50,250.00
71 ณัฐดนัย  เนื่องจากนิล 2 71.89 48,600.00
72 ชนะโชค  เดชภิรัตนมงคล 3 71.33 48,110.00
73 วาณิช  เพ็ชรฤทธิ์ 2 70.33 47,800.00
74 กัมลาศ  นาเมืองรักษ์ 2 70.17 47,125.00
75 รัฐธีร์  ศิริธนากุลศักดิ์ 2 70.17 46,604.76
76 พิจิตร  เพ็ชรเกษม 2 70.00 45,500.00
77 สมิทธิ  ธีระตระกูล 3 72.56 43,900.00
78 กรวิชญ์  อินมี 2 71.00 42,121.43
79 ชัยพร  อุ๋ยตระกูล 2 70.67 40,710.00
80 พีรดนย์  ปัญญาธนะเศรษฐ์ 2 71.17 39,825.00
81 เขตตะวัน  ปูคะวนัช 2 70.83 38,366.66
82 สมศักดิ์  ขาวประทุม 2 70.17 36,885.00
83 วุฒิพงศ์  สีหพันธ์ 2 70.33 36,010.00
84 เอกปริษฐ์  หวู่ 2 70.50 35,960.00
85 ภูมิ  ภัทโรพงศ์ 1 68.67 35,900.00
86 รัชพล  จันทวารา 2 71.67 35,750.00
87 ชยุตพล  กิตติรัตนไพบูลย์ 2 70.83 35,575.00
88 อรัณย์  พีรภูมิ 2 70.33 35,420.00
89 เทพนคร  ฝ่ายศูนย์ 2 71.17 35,350.00
90 ปฐวีกานต์  คำมนตรี 2 72.00 34,475.00
91 ปิติภัทร  ปิติมานะอารี 2 70.83 34,016.66
92 วงศกร  พิกุลสวัสดิ์ 2 71.33 33,700.00
93 จาตุรนต์  พุ่มสำเภา 1 69.00 33,400.00
94 วินธัย  วิวัฒน์สนิทชัย 1 70.00 32,700.00
95 ธรรมนูญ  ศรีโรจน์ 1 68.67 29,400.00
96 กิตติคุณ  ปูติสานนท์ 1 69.67 24,650.00
97 ขวัญชัย  แท่นนิล 1 68.33 23,650.00
98 ปวัน  เพชรอยู่ 1 71.00 22,750.00
99 จักรนาถ  อินมี 1 71.00 22,750.00
100 สมปราชญ์  รัตนสุวรรณ 1 70.33 21,850.00
101 ธนาธิป  เผือกเทศ 1 71.33 20,725.00
102 จณัตว์  สกุลพลไพศาล 1 71.33 20,725.00
103 วีรวิทย์  สกุลเจริญรัตน์ 1 70.67 20,200.00
104 ลีนวัฒน์  นำพิทักษ์ชัยกุล 1 70.67 20,200.00
105 ธเนตร  ศรีสวัสดิ์ 1 70.67 20,200.00
106 จักรพันธุ์  เปรมสิริกรณ์ 1 69.00 19,600.00
107 ภีสะภัสสร์  ดวงทิพย์บุลากร 1 70.33 18,700.00
108 ศรัณยพงศ์  ธีรานนท์ 1 71.33 18,320.00
109 ธนพล  เจริญสุข 1 70.00 17,900.00
110 ภัคตร์  ประดิษฐ์แท่น 1 71.00 17,800.00
111 ภวัต  ประชุมศรีสกุล 1 71.00 17,800.00
112 ณัชพล  ศรีนุ่น 1 71.00 17,800.00
113 ธนกฤต  ชัยศิลปิน 1 71.67 17,650.00
114 ปุณณวิชญ์  ฮิรายามา 1 73.00 17,600.00
115 วรัญญู  รัตนไพบูลย์กิจ 1 71.33 17,550.00
116 ตะวัน  พงศ์พันธุ์ 1 71.33 17,550.00
117 วิสุทธิ์  อรรจนาวัฒน์ 1 70.33 17,500.00
118 ธนกร  ทิพยจันทร์ 1 73.33 17,400.00
119 ชโยดม  จันทร์จารุพงศ์ 1 73.67 17,250.00
120 ไพบูลย์  พุ่มเกลี้ยง 1 70.67 17,150.00
121 กุณช์ธณัฏ  พนาดร 1 71.00 16,250.00
122 ฐิติพรรษ์  ช่วยประคอง 1 71.67 15,820.00
123 ภานุพล  ศรีไชย 1 71.67 14,250.00
124 นภัช  ปัทมสิงห์ 1 72.67 13,750.00
125 คมษิต  หัวใจ 1 72.00 13,500.00
126 รัฐภูมิ  กระแสร์ชล 1 72.67 12,500.00

Order of Merit  FM

Following the Thailand PGA Tour 5 (Blue Sapphire)

POS PLAYER NAT PLAYED STROKE AVG EARNING (THB)
1 Yuichiro NISHI JPN 1 68.00 58,900.00
2 Aung Sann Myo MYA 1 72.33 13,500.00