Thailand PGA Tour 2017

Order of Merit

Following the Thailand PGA Tour 6 (Kabin Buri Sport Club)

No. Player Nat. Played Earnings(฿)
1 รัฐธีร์  ศิริธนากุลศักดิ์ THA 4         391,491.67
2 ธัญพิสิษฐ์  ออมสิน THA 5         332,100.00
3 ขวัญชัย  แท่นนิล THA 4         304,725.00
4 ถิรวัฒน์  แก้วศิริบัณฑิต THA 4         290,850.00
5 สุรดิษ  ยงค์เจริญชัย THA 2         268,483.33
6 เศรษฐี  ประคองเวช THA 5         261,716.67
7 อิทธิพัทธ์  บูรณธัญรัตน์ THA 2         260,200.00
8 ภูมิ  ศักดิ์แสนศิลป์ THA 1         240,000.00
9 รัชพล  จันทวารา THA 6         238,275.00
10 ชินรัตน์  ผดุงศิลป์ THA 4         205,025.00
11 พศวีร์  เลิศวิไล THA 5         199,816.67
12 เชาวลิต  ผลาผล THA 6         196,783.33
13 ตะวัน  พงศ์พันธุ์ THA 5         190,850.00
14 ณัทพงศ์  นิยมชน THA 4         190,660.00
15 สรชัช  หรรษาภิบาล THA 6         181,308.33
16 พิจิตร  เพ็ชรเกษม THA 4         178,125.00
17 เทพบดินทร์  อัมรนันทน์ THA 5         166,341.67
18 อุดร  ดวงเดชา THA 4         162,141.67
19 วิสุทธิ์  อรรจนาวัฒน์ THA 4         147,683.33
20 กษิดิศ  เล็บครุฑ THA 6         145,531.67
21 นิติธร  ทิพย์พงษ์ THA 5         141,558.33
22 รณชัย  จำนงค์ THA 6         141,064.29
23 จักรพันธ์  เปรมสิริกรณ์ THA 4         139,550.00
24 นรัส  เหลืองเพชราภรณ์ THA 5         137,230.95
25 สุธีพัทธ์  ประทีปเธียรชัย THA 5         135,010.00
26 ณัฐพงษ์  พุทธา THA 1         132,000.00
27 ธาวิท  พลไทย THA 4         131,875.00
28 สุทธิเจตน์  คูห์รัตนพิศาล THA 2         129,820.00
29 จาตุรนต์  ดวงไพชุม THA 4         128,550.00
30 สมศักดิ์  ขาวประทุม THA 4         127,250.00
31 ภันกร  อุทัยพัฒน์ THA 3         123,000.00
32 ชลทิตย์  ชื่นบุญงาม THA 4         117,116.67
33 วรสรณ์  สุวรรณพนัง THA 4         116,170.00
34 สัตยา  ทรัพย์อัประไมย THA 5         113,683.33
35 วรุณ  เอี่ยมแก้ว THA 5         108,166.67
36 ธรรมนูญ  คูณมาก THA 4         106,950.00
37 จิรัฏฐ์  จิรสุวรรณ THA 5         106,350.00
38 ธรรมนูญ  ศรีโรจน์ THA 5         105,750.00
39 ภาณุวิชญ์  อ่อนจู THA 4         102,750.00
40 พีรดนย์  ปัญญาธนะเศรษฐ์ THA 2         102,700.00
41 ภัทรพล  ขันทะชา THA 3         101,433.33
42 มีโชค  พันธรักษ์ THA 4         100,250.00
43 ภัคตร์  ประดิษฐ์แท่น THA 4          97,250.00
44 นำโชค  ตันติโภคากุล THA 3          95,241.67
45 ศุภกฤษ  รัตนกำพล THA 5          95,050.00
46 วงศกร  พิกุลสวัสดิ์ THA 4          93,866.67
47 เขตตะวัน  ปูคะวนัช THA 5          93,860.00
48 กฤติน  สุนทรนนท์ THA 4          88,291.67
49 ภูสิทธิ์  ทรัพย์อัประไมย THA 3          87,558.33
50 ปุณณวิชญ์  ฮิรายามา THA 4          86,641.67
51 ฟิลลิป  ปีเตอร์ ศรานุ มาทซอน THA 3          85,533.33
52 จิโรจ  จันทร์อินทร์ THA 4          84,440.00
53 ไทคิ  ฮาร่า THA 4          82,820.00
54 อรรณพ  ตั้งกมลประเสริฐ THA 4          81,550.00
55 นภัช  ปัทมสิงห์ THA 5          81,450.00
56 อภิสิทธิ์  นิ่มนวล THA 4          80,770.00
57 ธนะมศฐ์  ธนาโชควิสิทธิ์ THA 4          80,364.29
58 ดลภัทรไชย  นิยมชน THA 4          78,183.33
59 ศักดิ์ชัย  ศิริมายา THA 4          77,800.00
60 ภวินท์  อิงคะประดิษฐ์ THA 3          75,166.67
61 สมปราชญ์  รัตนสุวรรณ THA 3          72,091.67
62 พล  เขมรัตน์ THA 3          71,200.00
63 ภาณุพล  พิทยารัฐ THA 1          66,900.00
64 นิรันดร์  แซ่อึ้ง THA 3          66,364.29
65 ณัฐวัฒน์  สุวจนกรณ์ THA 2          66,300.00
66 กฤษวรรษณ์  ทองก้อน THA 3          65,150.00
67 วาณิช  เพ็ชรฤทธิ์ THA 2          65,120.00
68 อรรถพล  ศรีบุญแก้ว THA 3          62,200.00
69 ฉ่างไท้  สุดโสม THA 3          58,464.29
70 คมษิต  หัวใจ THA 3          57,660.00
71 ภูริณัฐ  ทรงไพบูลย์ THA 3          57,100.00
72 ลีนวัตน์  นำพิทักษ์ชัยกุล THA 3          56,600.00
73 ชนะโชค  เดชภิรัตนมงคล THA 2          54,300.00
74 วรพล  นุ่มเออ THA 3          53,850.00
75 ภูวดล  ลี้อาจหาญ THA 3          52,950.00
76 ยุทธวิทย์  ศรีชุมพล THA 3          50,500.00
77 อรรถพล  จรณะหุต THA 3          50,150.00
78 ณัฐชานนท์ วราพรกิตติรัตน์ THA 2          47,691.67
79 นรินทร์ฤทธิ์  ตันตระกูล THA 3          46,800.00
80 ณัฐดนัย  เนื่องจากนิล THA 2          46,075.00
81 วรกิตติ์  ศรีทา THA 2          43,541.67
82 ปิติภัทร  ปิติมานะอารี THA 2          43,500.00
83 ชัพชัย  นิราช THA 2          42,500.00
84 ปฤณ  ศิริสมหมาย THA 2          41,975.00
85 วุฒิพงศ์  สีหพันธ์ THA 2          41,800.00
86 จณัตว์  สกุลพลไพศาล THA 2          41,250.00
87 ธนัทชาญ  เผือกเทศ THA 2          40,550.00
88 ภาณุวัฒน์  หมื่นเหล็ก THA 2          40,500.00
89 สุพคม  มีสม THA 2          40,220.00
90 รัฐภูมิ  กระแสร์ชล THA 2          39,700.00
91 กิตติ์ดนัย  ศุภสิริเศรษฐ์ THA 2          39,614.29
92 โลณภูมิ  นาวีเสถียร THA 2          37,000.00
93 ธนกฤต  ชัยศิลปิน THA 2          36,850.00
94 ภิญโญ  ภิรมย์รื่น THA 2          36,514.29
95 ภูริลาภ  เอื้อมมงคล THA 2          35,800.00
96 ชยกร  เหรียญทองคำ THA 2          35,200.00
97 อุกฤษฏิ์  เอี่ยมสะอาด THA 2          34,800.00
98 ศิระ  บุญเกื้อ THA 2          34,550.00
99 คิดดี  วัฒนสินพาณิช THA 2          34,250.00
100 ถาวร  วิรัตน์จันทร์ THA 1          28,483.33
101 อติวิชญ์  เจนวัฒนานนท์ THA 1          25,900.00
102 จิตรกร  น่วมทนงค์ THA 1          25,900.00
103 รฐนน  วรรณศรีจันทร์ THA 1          22,450.00
104 ปวิธ  ตั้งกมลประเสริฐ THA 1          21,700.00
105 วรัญญู  รัตนไพบูลย์กิจ THA 1          21,000.00
106 ณกุล  วิจิตรยุทธศาสตร์ THA 1          20,400.00
107 สุเกียรติ  สังวาลย์เพ็ชร THA 1          20,200.00
108 ปฐมพล  เฟื่องสวัสดิ์ THA 1          20,200.00
109 วรัณ  อิศรภักดี THA 1          20,100.00
110 สมเกียรติ  ศรีสง่า THA 1          19,900.00
111 กันต์  รื่นพันธ์ THA 1          19,700.00
112 พงศ์พลิน  ลาภวิสุทธิสิน THA 1          19,100.00
113 พิชชากร  ติระกุล THA 1          19,000.00
114 นพรัตน์  คำนิยม THA 1          18,600.00
115 บัณฑิต  ชัยสุข THA 1          18,600.00
116 ธีรติ  ลูวินส์ THA 1          18,600.00
117 เชาวฤทธิ์  สุวรรณหงษ์ THA 1          18,150.00
118 อิทธิพัทธ์  ศิลาสุวรรณ THA 1          18,100.00
119 วรเมธ  อัศรัสกร THA 1          18,100.00
120 เสฐียรพงศ์  ตันตะราวงศา THA 1          17,800.00
121 วงศกร  ชูวงษ์ THA 1          17,650.00
122 พุทธิภูมิ  พงษ์ธรประทาน THA 1          17,550.00
123 พลวัตร  รัตนเลิศธาดา THA 1          17,350.00
124 ชาคริต  จิตต์รัตนธรรม THA 1          17,300.00
125 วีรวิทย์  สกุลเจริญรัตน์ THA 1          17,150.00
126 นชา  พัฒน์ชนะ THA 1          17,150.00
127 อรัณย์  พีรภูมิ THA 1          17,000.00
128 ประวีร์  วิศาลกิจ THA 1          16,360.00
129 เตชินท์  ศิริบุญญะสุข THA 1          15,000.00
130 ฐานันดา  แก้วคำรบ THA 1          13,750.00
131 ฐิติกร  เลิศวีรพรกุล THA 1          11,500.00

Order of Merit  FM

Following the Thailand PGA Tour 6 (Kabin Buri Sport Club)

No. Player Nat. Played Earnings(฿)
1 Nadeem  INYAT PAK 3          58,250.00
2 Ye Htet  AUNG MYA 2          43,250.00
3 Yuichiro  NISHI JPN 2          40,150.00
4 Alvin  CHEUNG USA 2          35,550.00