Thailand PGA Tour 2017

Order of Merit

Following the Thailand PGA Tour 8 (Singha Park Khonkaen Golf Club)

No. Player Nat. Played Earnings(฿)
1 ธัญพิสิษฐ์  ออมสิน THA 7             715,450.00
2 รัฐธีร์  ศิริธนากุลศักดิ์ THA 6             441,691.67
3 นิติธร  ทิพย์พงษ์ THA 7             432,908.33
4 จาตุรนต์  ดวงไพชุม THA 5             326,550.00
5 ขวัญชัย  แท่นนิล THA 4             304,725.00
6 พิจิตร  เพ็ชรเกษม THA 6             299,675.00
7 อิทธิพัทธ์  บูรณธัญรัตน์ THA 3             297,433.33
8 รัชพล  จันทวารา THA 8             295,325.00
9 ถิรวัฒน์  แก้วศิริบัณฑิต THA 4             290,850.00
10 ธรรมนูญ  ศรีโรจน์ THA 7             272,325.00
11 สุรดิษ  ยงค์เจริญชัย THA 2             268,483.33
12 พศวีร์  เลิศวิไล THA 7             264,716.67
13 อุดร  ดวงเดชา THA 6             262,391.67
14 เศรษฐี  ประคองเวช THA 5             261,716.67
15 ตะวัน  พงศ์พันธุ์ THA 7             241,750.00
16 ภูมิ  ศักดิ์แสนศิลป์ THA 1             240,000.00
17 เชาวลิต  ผลาผล THA 7             231,358.33
18 ชัยพัชร์  คูณมาก THA 6             219,400.00
19 วรสรณ์  สุวรรณพนัง THA 6             214,770.00
20 เทพบดินทร์  อัมรนันทน์ THA 7             211,491.67
21 วิสุทธิ์  อรรจนาวัฒน์ THA 6             206,183.33
22 ชินรัตน์  ผดุงศิลป์ THA 4             205,025.00
23 รณชัย  จำนงค์ THA 8             203,564.29
24 ดลภัทรไชย  นิยมชน THA 6             202,983.33
25 ภวินท์  อิงคะประดิษฐ์ THA 4             202,966.67
26 นรัส  เหลืองเพชราภรณ์ THA 7             193,580.95
27 จักรพันธ์  เปรมสิริกรณ์ THA 5             190,900.00
28 ณัทพงศ์  นิยมชน THA 4             190,660.00
29 กษิดิศ  เล็บครุฑ THA 7             185,131.67
30 สรชัช  หรรษาภิบาล THA 6             181,308.33
31 ภูสิทธิ์  ทรัพย์อัประไมย THA 5             178,608.33
32 มีโชค  พันธรักษ์ THA 6             174,950.00
33 ชลทิตย์  ชื่นบุญงาม THA 6             172,616.67
34 ณัฐพงษ์  พุทธา THA 3             171,550.00
35 จิรัฏฐ์  จิรสุวรรณ THA 7             170,150.00
36 สมปราชญ์  รัตนสุวรรณ THA 5             168,641.67
37 ธาวิท  พลไทย THA 5             162,025.00
38 ศุภกฤษ  รัตนกำพล THA 6             157,950.00
39 วงศกร  พิกุลสวัสดิ์ THA 6             145,391.67
40 กฤติน  สุนทรนนท์ THA 6             144,441.67
41 ภัคตร์  ประดิษฐ์แท่น THA 5             141,350.00
42 วรุณ  เอี่ยมแก้ว THA 6             135,316.67
43 สุธีพัทธ์  ประทีปเธียรชัย THA 5             135,010.00
44 ธนะมศฐ์  ธนาโชควิสิทธิ์ THA 6             131,614.29
45 สุทธิเจตน์  คูห์รัตนพิศาล THA 2             129,820.00
46 สมศักดิ์  ขาวประทุม THA 4             127,250.00
47 ภาณุวิชญ์  อ่อนจู THA 5             126,100.00
48 ปุณณวิชญ์  ฮิรายามา THA 5             123,875.00
49 ภันกร  อุทัยพัฒน์ THA 3             123,000.00
50 อรรถพล  ศรีบุญแก้ว THA 5             120,600.00
51 เขตตะวัน  ปูคะวนัช THA 6             117,210.00
52 พล  เขมรัตน์ THA 5             117,150.00
53 สัตยา  ทรัพย์อัประไมย THA 5             113,683.33
54 อรรณพ  ตั้งกมลประเสริฐ THA 5             107,800.00
55 อภิสิทธิ์  นิ่มนวล THA 5             104,120.00
56 พีรดนย์  ปัญญาธนะเศรษฐ์ THA 2             102,700.00
57 ภัทรพล  ขันทะชา THA 3             101,433.33
58 ไทคิ  ฮาร่า THA 5             100,920.00
59 ศักดิ์ชัย  ศิริมายา THA 5               99,925.00
60 นภัช  ปัทมสิงห์ THA 6               99,100.00
61 นิรันดร์  แซ่อึ้ง THA 4               95,314.29
62 นำโชค  ตันติโภคากุล THA 3               95,241.67
63 ณัฐชานนท์ วราพรกิตติรัตน์ THA 4               92,891.67
64 ณัฐดนัย  เนื่องจากนิล THA 4               91,625.00
65 ฉ่างไท้  สุดโสม THA 4               90,614.29
66 ฟิลลิป  ปีเตอร์ ศรานุ มาทซอน THA 3               85,533.33
67 จิโรจ  จันทร์อินทร์ THA 4               84,440.00
68 วาณิช  เพ็ชรฤทธิ์ THA 3               83,220.00
69 คมษิต  หัวใจ THA 4               79,360.00
70 ภิญโญ  ภิรมย์รื่น THA 3               73,747.62
71 ลีนวัตน์  นำพิทักษ์ชัยกุล THA 4               73,700.00
72 วรเมธ  อัศรัสกร THA 3               73,500.00
73 วรพล  นุ่มเออ THA 4               71,950.00
74 วรัญญู  รัตนไพบูลย์กิจ THA 3               70,750.00
75 ปิติภัทร  ปิติมานะอารี THA 3               70,650.00
76 โลณภูมิ  นาวีเสถียร THA 3               70,450.00
77 วรกิตติ์  ศรีทา THA 3               69,791.67
78 ปฤณ  ศิริสมหมาย THA 3               69,175.00
79 สุพคม  มีสม THA 3               69,170.00
80 วีรวิทย์  สกุลเจริญรัตน์ THA 3               69,100.00
81 ภูวดล  ลี้อาจหาญ THA 4               68,450.00
82 อรรถพล  จรณะหุต THA 4               68,250.00
83 ภาณุพล  พิทยารัฐ THA 1               66,900.00
84 ณัฐวัฒน์  สุวจนกรณ์ THA 2               66,300.00
85 กฤษวรรษณ์  ทองก้อน THA 3               65,150.00
86 ณกุล  วิจิตรยุทธศาสตร์ THA 3               65,050.00
87 ยุทธวิทย์  ศรีชุมพล THA 4               64,000.00
88 พลวัตร  รัตนเลิศธาดา THA 3               60,900.00
89 วีระชัย  ยืนยั่ง THA 2               58,050.00
90 ภูริณัฐ  ทรงไพบูลย์ THA 3               57,100.00
91 อุกฤษฏิ์  เอี่ยมสะอาด THA 3               55,600.00
92 ชนะโชค  เดชภิรัตนมงคล THA 2               54,300.00
93 วชิรวิทย์  เสาร่อน THA 1               48,900.00
94 นรินทร์ฤทธิ์  ตันตระกูล THA 3               46,800.00
95 พิสิฐชัย  ทิพย์พงษ์ THA 1               44,100.00
96 ฐิติพัฒก์  ผาธรรม THA 2               42,950.00
97 เจษฎา  เสวีวัลลพ THA 2               42,925.00
98 บวร  ชัยศรี THA 2               42,850.00
99 อรัณย์  พีรภูมิ THA 2               42,575.00
100 ชัพชัย  นิราช THA 2               42,500.00
101 วุฒิพงศ์  สีหพันธ์ THA 2               41,800.00
102 จณัตว์  สกุลพลไพศาล THA 2               41,250.00
103 ธนัทชาญ  เผือกเทศ THA 2               40,550.00
104 ภาณุวัฒน์  หมื่นเหล็ก THA 2               40,500.00
105 รัฐภูมิ  กระแสร์ชล THA 2               39,700.00
106 กิตติ์ดนัย  ศุภสิริเศรษฐ์ THA 2               39,614.29
107 กิตติพร  ชวนะพงศ์ THA 2               39,325.00
108 ธนกฤต  ชัยศิลปิน THA 2               36,850.00
109 ภูริลาภ  เอื้อมมงคล THA 2               35,800.00
110 ชยกร  เหรียญทองคำ THA 2               35,200.00
111 ศิระ  บุญเกื้อ THA 2               34,550.00
112 คิดดี  วัฒนสินพาณิช THA 2               34,250.00
113 พิชชากร  ติระกุล THA 2               33,500.00
114 พงษ์สุพรรณ  กันธิมา THA 1               32,150.00
115 เวทิศ  แสงหิรัญ THA 1               30,150.00
116 ธยาน์  ลิมปิผลไพบูลย์ THA 1               30,150.00
117 ถาวร  วิรัตน์จันทร์ THA 1               28,483.33
118 สัจจวัฒน์  ศรีประสิทธิ์ THA 1               27,150.00
119 กันตพงศ์  ชัยศิริวิเชียร THA 1               27,150.00
120 ศุภรัสม์  เลไทยสงค์ THA 1               26,250.00
121 อติวิชญ์  เจนวัฒนานนท์ THA 1               25,900.00
122 จิตรกร  น่วมทนงค์ THA 1               25,900.00
123 ปวัน  เพชรอยู่ THA 1               25,575.00
124 รฐนน  วรรณศรีจันทร์ THA 1               22,450.00
125 ปวิธ  ตั้งกมลประเสริฐ THA 1               21,700.00
126 สุเกียรติ  สังวาลย์เพ็ชร THA 1               20,200.00
127 ปฐมพล  เฟื่องสวัสดิ์ THA 1               20,200.00
128 วรัณ  อิศรภักดี THA 1               20,100.00
129 สมเกียรติ  ศรีสง่า THA 1               19,900.00
130 กันต์  รื่นพันธ์ THA 1               19,700.00
131 พงศ์พลิน  ลาภวิสุทธิสิน THA 1               19,100.00
132 บัณฑิต  ชัยสุข THA 1               18,600.00
133 นพรัตน์  คำนิยม THA 1               18,600.00
134 ธีรติ  ลูวินส์ THA 1               18,600.00
135 ธรรศ  แจ้งกิจ THA 1               18,500.00
136 เชาวฤทธิ์  สุวรรณหงษ์ THA 1               18,150.00
137 อิทธิพัทธ์  ศิลาสุวรรณ THA 1               18,100.00
138 เสฐียรพงศ์  ตันตะราวงศา THA 1               17,800.00
139 อมต  คนชาญ THA 1               17,650.00
140 วงศกร  ชูวงษ์ THA 1               17,650.00
141 ประชา  ลิ้มมณีวิจิตร THA 1               17,650.00
142 วรพล  อินมี THA 1               17,625.00
143 พุทธิภูมิ  พงษ์ธรประทาน THA 1               17,550.00
144 ปิยชาติ  อยู่สบาย THA 1               17,300.00
145 ชาคริต  จิตต์รัตนธรรม THA 1               17,300.00
146 นชา  พัฒน์ชนะ THA 1               17,150.00
147 วริศ  ปัญญาธนะเศรษฐ์ THA 1               16,500.00
148 ประวีร์  วิศาลกิจ THA 1               16,360.00
149 พงศ์เทพ  แจวชำนาญเชาว์ THA 1               15,150.00
150 กฤฏิธี  สุนทรนนท์ THA 1               15,150.00
151 เตชินท์  ศิริบุญญะสุข THA 1               15,000.00
152 ฐานันดา  แก้วคำรบ THA 1               13,750.00
153 โรจนศักดิ์  ทองบุญชู THA 1               13,000.00
154 ฐิติกร  เลิศวีรพรกุล THA 1               11,500.00

Order of Merit  FM

Following the Thailand PGA Tour 8 (Singha Park Khonkaen Golf Club)

No. Player Nat. Played Earnings(฿)
1 Nadeem  INYAT PAK 4               84,500.00
2 Roberto  GALLETTI USA 2               82,350.00
3 Ye Htet  AUNG MYA 2               43,250.00
4 Yuichiro  NISHI JPN 2               40,150.00
5 Janne  KASKE FIN 1               37,350.00
6 Alvin  CHEUNG USA 2               35,550.00
7 Dennis  LIM SGP 1               20,625.00