Thailand Development Tour 2020

 Order of Merit

 Following the Development Tour 5 (Blue sapphire)

POS PLAYER PLAYED STROKE AVG EARNING (THB)
1 วรสรณ์  สุวรรณพนัง 4 68.38 213,130.00
2 พิสิฐชัย  ทิพย์พงษ์ 4 68.25 174,225.00
3 ณัฐพงษ์  พุทธา 4 69.38 159,213.33
4 ภีสะภัสสร์  ดวงทิพย์บุลากร 4 70.50 143,716.67
5 ชัยพร  อุ๋ยตระกูล 4 70.00 140,666.67
6 ทัตพงศ์  ชุติมาภรณ์ 3 69.33 127,025.00
7 จาตุรนต์  พุ่มสำเภา 4 69.63 118,016.67
8 กิตติคุณ  ปูติสานนท์ 5 70.30 114,966.67
9 จิตรกร  น่วมทนงค์ 5 70.70 86,685.00
10 ฟิลลิป  ปีเตอร์ ศรานุ  มาทซอน 5 71.60 79,866.67
11 วาณิช  เพ็ชรฤทธิ์ 4 70.63 74,900.83
12 ธัญพิสิษฐ์  ออมสิน 2 69.25 72,766.67
13 ธนะเมศฐ์  ธนาโชควิสิทธิ์ 5 71.20 72,641.67
14 อุดร  ดวงเดชา 3 69.83 66,230.00
15 ธนพล  เจริญสุข 5 72.90 65,525.00
16 พิชชากร  ติระกุล 4 70.63 64,566.67
17 ธเนตร  ศรีสวัสดิ์ 4 70.75 62,458.33
18 พิจิตร  เพ็ชรเกษม 4 71.00 61,358.33
19 ณัชพล  ศรีนุ่น 4 71.00 61,266.67
20 สมปราชญ์  รัตนสุวรรณ 5 72.40 60,433.33
21 ปฐวีกานต์  คำมนตรี 4 71.25 59,575.00
22 ณัฐดนัย  เนื่องจากนิล 4 71.25 57,733.33
23 สมิทธิ  ธีระตระกูล 3 69.83 57,083.33
24 เชาวลิต  ผลาผล 3 70.67 56,880.00
25 ศิระ  บุญเกื้อ 2 69.50 52,000.00
26 ภวัต  ประชุมศรีสกุล 4 71.75 51,122.50
27 ภานุพล  ศรีไชย 4 72.13 49,900.00
28 ลีนวัฒน์  นำพิทักษ์ชัยกุล 4 72.13 49,860.00
29 อรรถพล  จรณะหุต 4 72.50 49,816.67
30 วุฒิวิทย์  เจริญพรอนุกูล 3 71.33 48,675.00
31 กรวิชญ์  อินมี 3 71.17 47,550.00
32 เวทิศ  แสงหิรัญ 3 71.33 45,350.00
33 ธนกร  ทิพยจันทร์ 3 71.00 44,250.00
34 บวร  ชัยศรี 3 71.00 43,720.83
35 ชนะศักดิ์  ไพศาลนันทน์ 3 71.00 42,854.17
36 วีระ  ศาลางาม 3 71.17 42,500.00
37 จิรัฏฐ์  จิรสุวรรณ 2 70.00 41,933.33
38 ชยุตพล  กิตติรัตนไพบูลย์ 3 71.67 40,775.00
39 กุณช์ธณัฎ  พนาดร 2 69.00 40,760.00
40 จักรภัทร  ฮ้อแสงชัย 3 71.50 40,287.50
41 วีรวิทย์  สกุลเจริญรัตน์ 3 72.00 40,200.00
42 ปฤณ  ศิริสมหมาย 3 72.17 39,716.67
43 วรเดช  แจ้งพันธุ์ 3 71.50 39,508.33
44 ปวัน  เพชรอยู่ 3 71.83 39,155.00
45 วรัญญู  รัตนไพบูลย์กิจ 2 69.50 38,933.33
46 เอกปริษฐ์  หวู่ 2 69.50 38,800.00
47 อรรถพล  ศรีบุญแก้ว 2 69.75 37,433.33
48 วรุต  ขจรกิตติสกุล 2 69.50 37,433.33
49 อรรถชัย  ใจฉลาด 2 70.75 36,283.33
50 มหาสมุทร  ไสยสมบัติ 3 72.67 36,066.67
51 อมรินทร์  กรัยวิเชียร 2 70.00 36,000.00
52 ธนพนธ์  เอี่ยมสอาด 2 70.75 35,116.67
53 จักรนาถ  อินมี 2 69.75 34,866.67
54 ปิยชาติ  อยู่สบาย 3 72.00 34,487.50
55 รัฐภูมิ  กระแสร์ชล 2 70.25 33,200.00
56 เศรษฐโชค  พุ่มพวย 2 70.75 33,033.34
57 สุรสิทธิ์  แก้วทรัพย์ศักดิ์ 3 72.67 32,913.33
58 เจษฎา  เสวีวัลลพ 3 72.50 31,950.00
59 เตชินท์  ศิริบุญญะสุข 2 70.75 30,375.00
60 สุเกียรติ  สังวาลย์เพ็ชร 2 70.50 30,266.67
61 ศักดิ์ชัย  ศิริมายา 2 72.50 29,850.00
62 ธนรัชต์  ศรีสถาพร 2 71.25 29,433.33
63 วนิพันธุ์  มีสมอรรถ 2 71.50 27,400.00
64 จณัตว์  สกุลพลไพศาล 2 72.50 27,000.00
65 ศรัณยพงศ์  ธีรานนท์ 2 72.75 26,100.00
66 เทพนคร  ฝ่ายศูนย์ 2 71.75 25,400.00
67 อาทิตยพงศ์  ศรีภัทรประสิทธิ์ 1 67.50 24,800.00
68 ชนะโชค  เดชภิรัตนมงคล 1 67.50 24,800.00
69 เกียรติคุณ  ผิวเกลี้ยง 1 68.50 24,225.00
70 ธีรติ  ลูวินส์ 2 72.50 24,016.67
71 กรณ์พงศ์  องค์ทองคำธนา 2 72.50 23,600.00
72 ปรัญชัย  รุประมาณ 2 73.00 23,416.67
73 คมษิต  หัวใจ 2 72.75 23,275.00
74 ภัคตร์  ประดิษฐ์แท่น 2 72.25 23,050.00
75 ธวัชชัย  ยอดแก้ว 2 72.75 22,925.00
76 แก่นเพชร  ยศภาคย์ 1 69.00 22,100.00
77 วชิรวิทย์  สุริยวงศ์ 2 72.50 21,955.00
78 วรพล  นุ่มเออ 2 72.50 21,930.00
79 ทศธรรม  สุทนต์ 2 74.00 20,966.67
80 ภัทรภูมิ  ปาจารย์ 1 70.00 20,750.00
81 อภิชัย  ลีลาขจรจิตต์ 1 70.00 20,266.67
82 ธนกฤต  ชัยศิลปิน 1 70.00 20,266.67
83 ดิตถกร  ชูวงษ์ 2 73.50 20,066.67
84 ศิริ  ศิริเจริญ 2 75.25 18,600.00
85 เอกภาพ  คเชนทร์ไชย 1 70.50 18,500.00
86 ภาณุวิชญ์  อ่อนจู 1 70.50 18,500.00
87 สรวิชญ์  อัมพิน 1 70.50 15,960.00
88 นรัส  เหลืองเพชราภรณ์ 1 71.00 15,825.00
89 พลวัตร  รัตนเลิศธาดา 1 71.00 15,800.00
90 ภูวดล  ลี้อาจหาญ 1 71.50 14,250.00
91 วริษฐ์  พงศ์ปภาวรินทร์ 1 72.00 13,800.00
92 ณัชพล  เอกเสน 1 72.00 13,800.00
93 อภิวัช  รักษาพราหมณ์ 1 70.50 13,387.50
94 วินธัย  วิวัฒน์สนิทชัย 1 70.50 13,387.50
95 กฤษดา  รังวัด 1 72.00 12,850.00
96 เชาวฤทธิ์  สุวรรณหงษ์ 1 71.50 12,766.67
97 ภูเบศ  เมตตาประเสริฐ 1 72.50 12,500.00
98 ณภัทร  ปรมะเจริญโรจน์ 1 72.50 12,500.00
99 ภิญโญ  ภิรมย์รื่น 1 72.50 11,400.00
100 กฤตชัย  ทองไทย 1 72.50 11,400.00
101 โฆษิต  คุณวงค์ 1 72.50 11,333.33
102 ชาคริส  แก้วศรีปราชญ์ 1 72.00 11,216.67
103 ไพบูลย์  พุ่มเกลี้ยง 1 71.50 11,200.00
104 ภัทรพงษ์  ศุภพันธ์ 1 73.00 11,166.67
105 กัณฑ์เอนก  ศักดิ์ศรีเจริญ 1 73.00 11,166.67
106 อรัณย์  พีรภูมิ 1 72.00 10,550.00
107 พลพิพัฒน์  ผโลศิลป์ 1 72.00 10,550.00
108 สมศักดิ์  ขาวประทุม 1 72.50 10,400.00
109 นพรัตน์  คำนิยม 1 73.00 10,400.00
110 ธนบดี  สุจริตชัย 1 72.50 10,150.00
111 มนตรี  เจริญสุข 1 74.50 10,050.00
112 พชร  สกุลยง 1 74.50 10,050.00
113 ไผ่พันธุ์  ทองอิ่ม 1 73.00 9,080.00
114 นนทนันท์  มารศรี 1 75.00 8,900.00
115 ธนัท  อุยสกุล 1 74.00 8,900.00
116 กุลกิตติ์  สิทธิ์ประเสริฐ 1 75.00 8,900.00
117 ก้องนภา  สุพรรณ 1 74.00 8,900.00
118 ทักทาย  สุทนต์ 1 75.50 8,700.00
119 ณภัทร  บุญมา 1 74.50 8,566.67
120 เลิศ  ภักดีภูมิ 1 73.50 8,400.00
121 พศวัตธ์  วารีศิริรักษ์ 1 75.00 8,200.00
122 เอกธำรง  เหลืองอนุรักษ์ 1 74.00 7,800.00
123 พันธมิตร  วนานุภัณฑ์ 1 74.00 7,800.00
Order of Merit FM

Following the Development Tour 5 (Blue sapphire)

POS PLAYER NAT PLAYED STROKE AVG EARNING (THB)
1 Peter  CHERIAN IND 2 73.25 20,800.00