Thailand Development Tour 2020

 Order of Merit

 Following the Development Tour 3 (Kabinburi)

No. Player Played Stroke Avg. Earnings(฿)
1 พิสิฐชัย  ทิพย์พงษ์ 3 68.17 150,825.00
2 ณัฐพงษ์  พุทธา 2 68.25 127,380.00
3 ภีสะภัสสร์  ดวงทิพย์บุลากร 3 70.33 127,016.67
4 จาตุรนต์  พุ่มสำเภา 3 69.17 106,016.67
5 ชัยพร  อุ๋ยตระกูล 3 71.00 88,166.67
6 ธัญพิสิษฐ์  ออมสิน 2 69.25 72,766.67
7 อุดร  ดวงเดชา 3 69.83 66,230.00
8 สุทธิเจตน์  คูห์รัตนพิศาล 1 68.50 52,500.00
9 วาณิช  เพ็ชรฤทธิ์ 2 69.50 50,813.33
10 วุฒิวิทย์  เจริญพรอนุกูล 3 71.33 48,675.00
11 วรสรณ์  สุวรรณพนัง 2 69.75 48,130.00
12 กิตติคุณ  ปูติสานนท์ 3 71.00 47,616.67
13 ธนพล  เจริญสุข 3 72.67 45,825.00
14 เชาวลิต  ผลาผล 2 69.75 45,480.00
15 เวทิศ  แสงหิรัญ 3 71.33 45,350.00
16 ธนะเมศฐ์  ธนาโชควิสิทธิ์ 3 71.33 44,466.67
17 ณัฐดนัย  เนื่องจากนิล 3 71.67 42,433.33
18 จิตรกร  น่วมทนงค์ 3 71.50 42,185.00
19 ธเนตร  ศรีสวัสดิ์ 3 71.50 42,025.00
20 ชยุตพล  กิตติรัตนไพบูลย์ 3 71.67 40,775.00
21 ศิระ  บุญเกื้อ 1 68.00 40,000.00
22 อรรถพล  จรณะหุต 3 72.00 39,466.67
23 ปวัน  เพชรอยู่ 3 71.83 39,155.00
24 ลีนวัฒน์  นำพิทักษ์ชัยกุล 3 72.00 38,460.00
25 ฟิลลิป  ปีเตอร์ ศรานุ  มาทซอน 3 72.83 36,016.67
26 ปฐวีกานต์  คำมนตรี 2 70.50 33,925.00
27 เศรษฐโชค  พุ่มพวย 2 70.75 33,033.34
28 สมปราชญ์  รัตนสุวรรณ 3 73.33 31,733.33
29 ณัชพล  ศรีนุ่น 2 71.25 29,716.67
30 ธนรัชต์  ศรีสถาพร 2 71.25 29,433.33
31 พิชชากร  ติระกุล 2 71.25 28,566.67
32 ภานุพล  ศรีไชย 2 71.50 28,350.00
33 วนิพันธุ์  มีสมอรรถ 2 71.50 27,400.00
34 พิจิตร  เพ็ชรเกษม 2 71.75 27,158.33
35 จักรภัทร  ฮ้อแสงชัย 2 72.00 26,900.00
36 วีรวิทย์  สกุลเจริญรัตน์ 2 72.25 25,350.00
37 ธนกร  ทิพยจันทร์ 2 72.00 24,950.00
38 ภวัต  ประชุมศรีสกุล 2 72.25 24,860.00
39 เกียรติคุณ  ผิวเกลี้ยง 1 68.50 24,225.00
40 ธีรติ  ลูวินส์ 2 72.50 24,016.67
41 กรณ์พงศ์  องค์ทองคำธนา 2 72.50 23,600.00
42 อรรถชัย  ใจฉลาด 1 69.50 23,433.33
จิรัฏฐ์  จิรสุวรรณ 1 69.50 23,433.33
44 วรพล  นุ่มเออ 2 72.50 21,930.00
45 สมิทธิ  ธีระตระกูล 1 69.00 21,350.00
ศักดิ์ชัย  ศิริมายา 1 69.00 21,350.00
47 มหาสมุทร  ไสยสมบัติ 2 73.25 21,216.67
48 ภัทรภูมิ  ปาจารย์ 1 70.00 20,750.00
49 อภิชัย  ลีลาขจรจิตต์ 1 70.00 20,266.67
ธนพนธ์  เอี่ยมสอาด 1 70.00 20,266.67
ธนกฤต  ชัยศิลปิน 1 70.00 20,266.67
ดิตถกร  ชูวงษ์ 2 73.50 20,066.67
53 วรุต  ขจรกิตติสกุล 1 69.50 19,933.33
54 ปฤณ  ศิริสมหมาย 2 73.25 19,783.34
55 อมรินทร์  กรัยวิเชียร 1 70.50 18,500.00
ภาณุวิชญ์  อ่อนจู 1 70.50 18,500.00
57 ศรัณยพงศ์  ธีรานนท์ 1 70.00 18,100.00
จณัตว์  สกุลพลไพศาล 1 70.00 18,100.00
59 รัฐภูมิ  กระแสร์ชล 1 70.50 17,900.00
กรวิชญ์  อินมี 1 70.50 17,900.00
61 สรวิชญ์  อัมพิน 1 70.50 15,960.00
กุณช์ธณัฎ  พนาดร 1 70.50 15,960.00
63 นรัส  เหลืองเพชราภรณ์ 1 71.00 15,825.00
ทัตพงศ์  ชุติมาภรณ์ 1 71.00 15,825.00
65 พลวัตร  รัตนเลิศธาดา 1 71.00 15,800.00
66 ภูวดล  ลี้อาจหาญ 1 71.50 14,250.00
67 วริษฐ์  พงศ์ปภาวรินทร์ 1 72.00 13,800.00
ณัชพล  เอกเสน 1 72.00 13,800.00
69 อรรถชัย  ใจฉลาด 1 72.00 12,850.00
กฤษดา  รังวัด 1 72.00 12,850.00
71 สุเกียรติ  สังวาลย์เพ็ชร 1 71.50 12,766.67
ทศธรรม  สุทนต์ 1 71.50 12,766.67
เชาวฤทธิ์  สุวรรณหงษ์ 1 71.50 12,766.67
ชนะศักดิ์  ไพศาลนันทน์ 1 71.50 12,766.67
จักรนาถ  อินมี 1 71.50 12,766.67
76 สุรสิทธิ์  แก้วทรัพย์ศักดิ์ 1 72.50 12,500.00
77 ภูเบศ  เมตตาประเสริฐ 1 72.50 12,500.00
ภัคตร์  ประดิษฐ์แท่น 1 72.50 12,500.00
ณภัทร  ปรมะเจริญโรจน์ 1 72.50 12,500.00
80 สุรสิทธิ์  แก้วทรัพย์ศักดิ์ 1 72.50 11,333.33
สมิทธิ  ธีระตระกูล 1 72.50 11,333.33
วรเดช  แจ้งพันธุ์ 1 72.50 11,333.33
83 โฆษิต  คุณวงค์ 1 72.50 11,333.33
84 ชาคริส  แก้วศรีปราชญ์ 1 72.00 11,216.67
ภัทรพงษ์  ศุภพันธ์ 1 73.00 11,166.67
กัณฑ์เอนก  ศักดิ์ศรีเจริญ 1 73.00 11,166.67
สมศักดิ์  ขาวประทุม 1 72.50 10,400.00
ปิยชาติ  อยู่สบาย 1 72.50 10,400.00
บวร  ชัยศรี 1 72.50 10,400.00
เจษฎา  เสวีวัลลพ 1 72.50 10,400.00
87 นพรัตน์  คำนิยม 1 73.00 10,400.00
92 คมษิต  หัวใจ 1 73.50 10,400.00
93 ศิริ  ศิริเจริญ 1 74.50 10,100.00
94 ธวัชชัย  ยอดแก้ว 1 73.50 10,050.00
95 สุรสิทธิ์  แก้วทรัพย์ศักดิ์ 1 73.00 9,080.00
วชิรวิทย์  สุริยวงศ์ 1 73.00 9,080.00
97 ไผ่พันธุ์  ทองอิ่ม 1 73.00 9,080.00
98 ธนัท  อุยสกุล 1 74.00 8,900.00
99 ปรัญชัย  รุประมาณ 1 74.50 8,566.67
ณภัทร  บุญมา 1 74.50 8,566.67
101 วีระ  ศาลางาม 1 73.50 8,400.00
เลิศ  ภักดีภูมิ 1 73.50 8,400.00
103 พศวัตธ์  วารีศิริรักษ์ 1 75.00 8,200.00
104 ศรัณยพงศ์  ธีรานนท์ 1 75.50 8,000.00
105 เอกธำรง  เหลืองอนุรักษ์ 1 74.00 7,800.00
พันธมิตร  วนานุภัณฑ์ 1 74.00 7,800.00
Order of Merit FM

Following the Development Tour 3 (Kabinburi)

No. Player Nat. Played Stroke Avg. Earnings(฿)
1 Peter  CHERIAN IND 2 73.25 20,800.00