Thailand Development Tour 2019

 Order of Merit

 Following the Development Tour 3 (Blue Sapphire)

No. Player Nat. Played Earnings(฿)
1 ธนะเมศฐ์  ธนาโชควิสิทธิ์ THA 3 108,660.71
2 ณัฐดนัย  เนื่องจากนิล THA 2 89,650.00
3 วินธัย  วิวัฒน์สนิทชัย THA 1 80,000.00
4 ภานุพล  ศรีไชย THA 3 64,932.14
5 วีระ  ศาลางาม THA 2 59,683.33
6 สัจจวัฒน์  ศรีประสิทธิ์ THA 3 56,583.33
7 เทพบดินทร์  อัมรนันทน์ THA 3 52,625.00
8 ฐิติพัศ  เล็ม THA 2 51,600.00
9 ภัทรพล  ขันทะชา THA 3 50,775.00
10 ณภัทร  แซ่ลิ่ม THA 3 49,035.71
11 ชโยดม  จันทร์จารุพงศ์ THA 3 47,122.50
12 ศักดิ์ชัย  ศิริมายา THA 3 44,762.50
13 ณัฐดนัย  รัตนประภา THA 3 43,685.00
14 ภานุวัฒน์  บุลสมบัติ THA 3 38,319.64
15 ปรม  ชันซื่อ THA 3 34,960.00
16 สุพคม  มีสม THA 2 33,635.00
17 ธนกฤต  ชัยศิลปิน THA 3 32,273.21
18 ปิยชาติ  อยู่สบาย THA 2 31,533.33
19 จาตุรนต์  พุ่มสำเภา THA 2 31,300.00
20 วาณิช  เพ็ชรฤทธิ์ THA 2 30,760.00
21 เตชินท์  ศิริบุญญะสุข THA 2 28,500.00
22 เจษฎากร  คำสิงห์ THA 2 28,283.33
23 ธนาคาร  สงครามมา THA 3 27,785.71
24 อภิวัช  รักษาพราหมณ์ THA 2 27,597.50
25 วีรวิทย์  สกุลเจริญรัตน์ THA 3 24,745.71
26 วงศกร  ชูวงษ์ THA 1 24,600.00
27 ชยุตพล  กิตติรัตนไพบูลย์ THA 1 24,600.00
28 อภิสิทธิ์  นิ่มนวล THA 2 24,175.00
29 เวทิศ  แสงหิรัญ THA 2 23,808.33
30 เจษฎา  เสวีวัลลพ THA 2 23,635.71
31 ปวัน  เพชรอยู่ THA 2 23,625.00
32 ธยาน์  ลิมปิผลไพบูลย์ THA 2 23,287.50
33 นภัช  ปัทมสิงห์ THA 1 23,133.33
34 ภูวดล  ลี้อาจหาญ THA 2 22,487.50
35 วงศกร  พิกุลสวัสดิ์ THA 1 22,225.00
36 กษิดิศ  เล็บครุฑ THA 1 22,225.00
37 ธนน  ธีรสิทธิภัทร THA 2 20,157.14
38 ธีรภัทร์  พวงลำใย THA 2 19,947.50
39 ภวัต  ประชุมศรีสกุล THA 2 19,525.00
40 จิตรกร  น่วมทนงค์ THA 2 19,300.00
41 สมเกียรติ  ศรีสง่า THA 1 19,200.00
42 บวร  ชัยศรี THA 2 19,000.00
43 วรเดช  แจ้งพันธุ์ THA 2 18,737.50
44 ณัชพล  เอกเสน THA 1 18,400.00
45 ปิติภัทร  สุขกันตะ THA 2 17,935.00
46 ภวินท์  อิงคะประดิษฐ์ THA 1 17,900.00
47 กิตติพร  ชวนะพงศ์ THA 1 17,900.00
48 กรณ์พงศ์  องค์ทองคำธนา THA 2 17,300.00
49 ลีนวัฒน์  นำพิทักษ์ชัยกุล THA 2 16,950.00
50 นพรัตน์  คำนิยม THA 2 16,735.71
51 กิตติธีร์  ป้อมบุญมี THA 1 16,675.00
52 กิตติศักดิ์  พันธุบรรยงก์ THA 1 16,460.00
53 ปฐวีกานต์  คำมนตรี THA 2 16,195.71
54 ศรัณย์  ศิริธร THA 1 15,550.00
55 วุฒิพงศ์  สีหพันธ์ THA 1 15,550.00
56 กันตปวิชญ์  พันธรักษ์ THA 1 15,550.00
57 ชยกร  เหรียญทองคำ THA 2 15,310.00
58 ธเนตร  ศรีสวัสดิ์ THA 1 14,650.00
59 ธีรติ  ลูวินส์ THA 2 14,450.00
60 พิสิฐชัย  ทิพย์พงษ์ THA 1 14,300.00
61 ไทคิ  ฮาร่า THA 1 14,300.00
62 วรพล  นุ่มเออ THA 1 13,260.00
63 ณภัทร  บุญมา THA 1 13,260.00
64 กล้ายุทธ  มงคลสมัย THA 1 13,260.00
65 จตุทิส  เอี่ยมสอาด THA 2 13,250.00
66 วุฒิวิทย์  เจริญพรอนุกูล THA 1 12,762.50
67 นันทพัทธ์  มณีนิธินันทน์ THA 1 12,762.50
68 ธานินทร์  นิ่มโอษฐ THA 1 12,762.50
69 รัชพล  จันทวารา THA 1 12,150.00
70 วชิรวิทย์  เสาร่อน THA 1 11,485.71
71 ไพบูลย์  พุ่มเกลี้ยง THA 1 11,485.71
72 พิชชากร  ติระกุล THA 1 11,137.50
73 ประพันธ์  มากแสง THA 1 11,137.50
74 ธวัชชัย  ยอดแก้ว THA 1 11,137.50
75 จิรสิน  ลิ้มวิชัย THA 1 10,807.14
76 เศรษฐโชค  พุ่มพวย THA 1 10,807.14
77 กฤษวรรษณ์  ทองก้อน THA 1 10,337.50
78 ณัชพล  ศรีนุ่น THA 1 10,100.00
79 ไพรินทร์  นาคประนม THA 1 10,100.00
80 ธนพล  เจริญสุข THA 1 9,875.00
81 อิทธิพัทธ์  ศิลาสุวรรณ THA 1 9,650.00
82 ยุทธวิทย์  ศรีชุมพล THA 1 9,650.00
83 ณัฐพงษ์  พุทธา THA 1 9,650.00
84 พลวัตร  รัตนเลิศธาดา THA 1 9,350.00
85 วรัณ  อิศรภักดี THA 1 9,125.00
86 พันธมิตร  วนานุภัณฑ์
THA
1 8,750.00
87 ศรัณยพงศ์  ธีรานนท์ THA 1 8,550.00
88 รัฐภูมิ  กระแสร์ชล THA 1 8,550.00
89 นนทนันท์  มารศรี
THA
1 8,550.00
90 ฐิติกร  เลิศวีรพรกุล THA 1 8,550.00
91 กิตติคุณ  ปูติสานนท์ THA 1 8,550.00
92 บัณฑิต  ชัยสุข THA 1 8,450.00
93 ธเนศ  แสงสุย THA 1 8,450.00
94 จอมยุทธ  เกตุทอง THA 1 8,450.00
95 คริส  ชินพงศ์ THA 1 8,150.00
96 กิตติโรจน์  จันทโรทัย THA 1 8,150.00
97 สุรสิทธิ์  แก้วทรัพย์ศักดิ์ THA 1 8,000.00
98 พงศ์เทพ  แจวชำนาญเชาว์ THA 1 7,500.00
99 ปรัญชัย  รุประมาณ THA 1 7,500.00
100 พงษ์สุพรรณ  กันธิมา THA 1 7,385.71
101 ชินพัฒน์  ตั้งตรงวัฒนา THA 1 7,385.71
102 จิตติ  ศรีธนพล THA 1 7,385.71
103 พศวัตธ์  วารีศิริรักษ์ THA 1 6,800.00
104 กรวิชญ์  อินมี THA 1 6,750.00
105 ภาณุพงษ์  แห้วดี THA 1 6,650.00
106 ศุภกิตติ์  ศรีธรรม THA 1 6,500.00
107 ปิยณัติ  จุติเวช THA 1 6,500.00
108 ก้องนภา  สุพรรณ THA 1 6,500.00
109 ยุทธพร  มหรรณพ THA 1 6,450.00
110 พีรภพ  พงศ์ธนารักษ์ THA 1 6,300.00
111 พิสิฐ  กิจเวช THA 1 6,200.00
Order of Merit FM

Following the Development Tour 3 (Blue Sapphire)

No. Player Nat. Played Earnings(฿)
1 Hirotake  SUGANO JPN 1 17,557.14
2 Aung Sann  Myo MYA 1 10,807.14
3 Christopher T. SMITH ENG 1 7,385.71