Thailand Development Tour 2018

 Order of Merit

 Following the Development Tour 6 (Blue Sapphire)

No. Player Nat. Played            Earnings(฿)
1 สัจจวัฒน์  ศรีประสิทธิ์ THA 5            118,010.00
2 ณัฐดนัย  เนื่องจากนิล THA 5            116,400.00
3 ภูริณัฐ  ทรงไพบูลย์ THA 3              99,500.00
4 ธนาธิป  เผือกเทศ THA 4              95,400.00
5 ไทคิ  ฮาร่า THA 2              68,450.00
6 กิตติธีร์  ป้อมบุญมี THA 2              66,620.00
7 ธนะเมศฐ์  ธนาโชควิสิทธิ์ THA 5              66,226.67
8 วรุณ  เอี่ยมแก้ว THA 6              63,950.00
9 อมต  คนชาญ THA 6              63,880.00
10 ยุทธวิทย์  ศรีชุมพล THA 6              57,270.00
11 สุพคม  มีสม THA 3              57,016.67
12 พล  เขมรัตน์ THA 3              52,080.00
13 ภูวดล  ลี้อาจหาญ THA 4              51,802.50
14 ธนกฤต  ชัยศิลปิน THA 4              47,990.00
15 แก่นเพชร  ยศภาคย์ THA 5              47,212.50
16 ภิญโญ  ภิรมย์รื่น THA 3              45,960.00
17 กิตติพร  ชวนะพงศ์ THA 4              45,530.00
18 บวร  ชัยศรี THA 3              45,390.00
19 วีระชัย  ยืนยั่ง THA 2              45,300.00
20 ภัทรพล  ขันทะชา THA 2              44,350.00
21 ลีนวัฒน์  นำพิทักษชัยกุล THA 4              42,575.00
22 ชโยดม  จันทร์จารุพงศ์ THA 2              42,400.00
23 อภิสิทธิ์  นิ่มนวล THA 4              41,416.67
24 จิตรกร  น่วมทนงค์ THA 4              40,287.50
25 อรรถพล  จรณะหุต THA 4              39,650.00
26 พิสิฐชัย  ทิพย์พงษ์ THA 4              38,055.00
27 ภานุพล  ศรีไชย THA 4              37,762.50
28 ปิติภัทร  ปิติมานะอารี THA 3              37,266.67
29 กรณ์พงศ์  องค์ทองคำธนา THA 3              36,416.67
30 วริศ  ปัญญาธนะเศรษฐ์ THA 3              35,100.00
31 ธนินท์ธร  คงครบ THA 4              34,730.00
32 รัฐภูมิ  กระแสร์ชล THA 4              34,281.25
33 วีรวิทย์  สกุลเจริญรัตน์ THA 4              33,276.25
34 คมษิต  หัวใจ THA 4              33,045.00
35 วชิรวิทย์  เสาร่อน THA 3              32,950.00
36 ปวัน  เพชรอยู่ THA 4              32,579.17
37 ธีรภัทร์  พวงลำใย THA 3              32,350.00
38 บัณฑิต  ชัยสุข THA 3              32,150.00
39 ภานุวัฒน์  บุลสมบัติ THA 3              31,881.25
40 ฐิติพัฒก์  ผาธรรม THA 3              31,766.67
41 วรพล  นุ่มเออ THA 2              31,650.00
42 ณภัทร  แซ่ลิ่ม THA 3              31,486.25
43 ปุณณวิชญ์  ฮิรายามา THA 3              30,167.50
44 ศิวัช  แก้ววิเชียร THA 3              30,116.67
45 พลวัตร  รัตนเลิศธาดา THA 3              28,800.00
46 ปิยณัติ  จุติเวช THA 3              27,900.00
47 ฐิติกร  เลิศวีรพรกุล THA 3              26,775.00
48 วุฒิวิทย์  เจริญพรอนุกูล THA 3              26,266.67
49 ฉ่างไท้  สุดโสม THA 2              25,550.00
50 อภิวัช  รักษาพราหมณ์ THA 3              25,018.75
51 เวทิศ  แสงหิรัญ THA 3              24,350.00
52 กัมลาศ  นาเมืองรักษ์ THA 2              23,520.00
53 ศักดิ์ชัย  ศิริมายา THA 3              23,195.00
54 อรรถชัย  ใจฉลาด THA 3              22,710.00
55 ภาณุวิชญ์  อ่อนจู THA 2              22,550.00
56 กิตติศักดิ์  พันธุบรรยงก์ THA 2              22,500.00
57 ศิระ  บุญเกื้อ THA 3              22,175.00
58 ฐิติพัส  เล็ม THA 2              21,950.00
59 ประชา  ลิ้มมณีวิจิตร THA 2              21,220.00
60 นวพร  อินมี THA 2              20,866.67
61 ยุทธพร  มหรรณพ THA 3              20,650.00
62 ภาสเมธ  โพธิ์กำเนิด THA 2              20,150.00
63 คิดดี  วัฒนสินพาณิช THA 2              20,100.00
64 ธีรติ  ลูวินส์ THA 2              19,825.00
65 ธรรศ  แจ้งกิจ THA 2              19,107.50
66 ปิยชาติ  อยู่สบาย THA 2              19,050.00
67 ภวิศ  ปัณทะรส THA 2              18,900.00
68 เจษฎา  เสวีวัลลภ THA 2              18,870.00
69 วรเมธ  อัศรัสกร THA 2              18,350.00
70 จิรายุส  กิตติวัฒนากูล THA 3              18,212.50
71 ชินพัฒน์  ตั้งตรงวัฒนา THA 1              18,000.00
72 อรัณย์  พีรภูมิ THA 2              17,875.00
73 ศรัณยพงศ์  ธีรานนท์ THA 2              17,856.25
74 ณัฐพงษ์  ร่วมยอด THA 2              17,487.50
75 โรจนศักดิ์  ทองบุญชู THA 2              16,500.00
76 วาณิช  เพ็ชรฤทธิ์ THA 1              16,500.00
77 ชยกร  เหรียญทองคำ THA 2              16,475.00
78 ณัฐดนัย  รัตนประภา THA 2              16,437.50
79 ธยาน์  ลิมปิผลไพบูลย์ THA 2              16,406.25
80 พงษ์สุพรรณ  กันธิมา THA 2              16,150.00
81 วินธัย  วิวัฒน์สนิทชัย THA 2              16,132.50
82 พิชชากร  ติระกุล THA 2              15,750.00
83 สุกฤษฎิ์  หาญวิสัย THA 2              15,000.00
84 วัชรพล  นาคสมบูรณ์ THA 2              14,575.00
85 ณัชพล  เอกเสน THA 2              14,425.00
86 โกมล  นิ่งกลาง THA 2              13,950.00
87 เด่นเทพ  เสลานนท์ THA 2              13,150.00
88 คณิน  นิ่มเจริญวรรณ THA 2              12,800.00
89 สุเกียรติ  สังวาลย์เพ็ชร THA 1              12,200.00
90 สุธีพัทธ์  ประทีปเธียรชัย THA 1              11,850.00
91 ธนวัฒน์  กันยาลัง THA 1              11,600.00
92 ขวัญชัย  กองทวี THA 1              11,600.00
93 สมศักดิ์  ขาวประทุม THA 1              10,750.00
94 พัฒนพงษ์  แสนบัวหลวง THA 1              10,100.00
95 วรัญญู  รัตนไพบูลย์กิจ THA 1               9,700.00
96 พงศธร  แดงสีอ่อน THA 1               9,700.00
97 เสฐียรพงศ์  ตันตะราวงศา THA 1               9,512.50
98 เจษฎากร  เอียการนา THA 1               9,512.50
99 นิเทศ  ศรีวะโสภา THA 1               9,500.00
100 ธนพนธ์  เอี่ยมสอาด THA 1               9,325.00
101 จาตุรนต์  พุ่มสำเภา THA 1               9,325.00
102 ประพันธ์  มากแสง THA 1               9,066.67
103 พศวัตธ์  วารีศิริรักษ์ THA 1               8,900.00
104 ธวัชชัย  ยอดแก้ว THA 1               8,900.00
105 กล้ายุทธ  มงคลสมัย THA 1               8,900.00
106 ปรม  ชันซื่อ THA 1               8,850.00
107 ธนน  ธีรสิทธิภัทร THA 1               8,650.00
108 ชนกันต์  ถนอมพันธ์ THA 1               8,650.00
109 กฤษวรรษณ์  ทองก้อน THA 1               8,650.00
110 Nelson  COGELS THA 1               8,650.00
111 ภวัต  ประชุมศรีสกุล THA 1               8,450.00
112 ชัยพิสิทธิ์  เสือนาค THA 1               8,450.00
113 บุญมี  ต่อพันธ์ THA 1               8,250.00
114 อิทธิศาสตร์  ดำเลิศ THA 1               7,956.25
115 ศุภรัสมิ์  เลไทยสงค์ THA 1               7,950.00
116 ธานินทร์  นิ่มโอษฐ THA 1               7,950.00
117 กันต์  รื่นพันธ์ THA 1               7,950.00
118 วิภัช  หาความสุข THA 1               7,850.00
119 ปฐวีกานต์  คำมนตรี THA 1               7,787.50
120 ธเนตร  ศรีสวัสดิ์ THA 1               7,787.50
121 นวมินทร์  จันทร์บรรจง THA 1               7,716.67
122 อิทธิพัทธ์  ศิลาสุวรรณ THA 1               7,550.00
123 วิทวัส  พรรคพิบูลย์ THA 1               7,550.00
124 ภูษณ  ธนะเจริญธรรม THA 1               7,525.00
125 ณราวุฒิ  รัตนไพบูลย์กิจ THA 1               7,525.00
126 กฤตชัย  ทองไทย THA 1               7,525.00
127 พันธมิตร  วนานุภัณฑ์ THA 1               7,450.00
128 มนตรี  เจริญสุข THA 1               7,375.00
129 อุดมชัย  คงเกษม THA 1               7,325.00
130 สมเกียรติ  ศรีสง่า THA 1               7,325.00
131 ปิยะภัทร  มากแสง THA 1               7,325.00
132 กานต์  ดลรวีธนากิจ THA 1               7,325.00
133 ก้องนภา  สุพรรณ THA 1               7,325.00
134 Jeremy  PAULSON THA 1               7,325.00
135 ธนน  อินมี THA 1               7,250.00
136 ศิกวัส  ทองจีน THA 1               7,225.00
137 สิทธิกร  ตาบประสิทธิ์ THA 1               7,075.00
138 ฐานันดา  แก้วคำรบ THA 1               7,075.00
139 นนทนันท์  มารศรี THA 1               6,860.00
140 ณัฐวัฒน์  มีเสมา THA 1               6,860.00
141 วรภพ  ชัยพิพรรธ THA 1               6,620.00
142 วิทวัส  อ่ำสว่าง THA 1               6,500.00
143 พงศ์เทพ  แจวชำนาญเชาว์ THA 1               5,950.00
144 ณสรร  เศรษฐบุตร THA 1               5,950.00
145 อารันต์  วัชรคม THA 1               5,900.00
146 ไมเคิล  จิระวงศ์วิโรจน์ THA 1               5,900.00
147 ธนันชัย  ประเสริฐแก้ว THA 1               5,850.00
148 พงศ์พลิน  ภูวศิริพงศ์ THA 1               5,800.00
149 สิรภัค  บูรณ์ไชย THA 1               5,625.00
150 สมิทธิ  ธีระตระกูล THA 1               5,625.00
151 วรชุม  ชมะทัต THA 1               5,550.00
Order of Merit FM

Following the Development Tour 6 (Blue Sapphire)

No. Player Nat. Played   Earnings(฿)
1 Tatsuya  MIYAKI JPN 3   30,105.00
2 LIN  Jianwen Dennis SGP 2   18,150.00
3 Alvin  CHEUNG USA 1   13,350.00
4 SONG  Woo Beum KOR 1   5,850.00
5 Peter  CHERIAN IND 1   7,150.00
6 Eunki  MIN KOR 1   6,860.00
7 Jacob  FLECK USA 1   5,950.00