Thailand Development Tour 2018

 Order of Merit

 Following the Development Tour 4 (KabinBuri Sport Club)

No. Player Nat. Played Earnings(฿)
1 สัจจวัฒน์  ศรีประสิทธิ์ THA 4    107,210.00
2 ภูริณัฐ  ทรงไพบูลย์ THA 2     91,200.00
3 ไทคิ  ฮาร่า THA 2     68,450.00
4 กิตติธีร์  ป้อมบุญมี THA 1     60,000.00
5 พล  เขมรัตน์ THA 3     52,080.00
6 ณัฐดนัย  เนื่องจากนิล THA 3     48,100.00
7 วีระชัย  ยืนยั่ง THA 2     45,300.00
8 อมต  คนชาญ THA 4     44,880.00
9 ภูวดล  ลี้อาจหาญ THA 3     44,015.00
10 สุพคม  มีสม THA 2     41,350.00
11 วรุณ  เอี่ยมแก้ว THA 4     40,350.00
12 พิสิฐชัย  ทิพย์พงษ์ THA 4     38,055.00
13 ยุทธวิทย์  ศรีชุมพล THA 4     37,450.00
14 ธนะเมศฐ์  ธนาโชควิสิทธิ์ THA 3     36,026.67
15 บวร  ชัยศรี THA 2     35,490.00
16 กิตติพร  ชวนะพงศ์ THA 3     35,430.00
17 วริศ  ปัญญาธนะเศรษฐ์ THA 3     35,100.00
18 ธนกฤต  ชัยศิลปิน THA 2     34,690.00
19 ภิญโญ  ภิรมย์รื่น THA 3     34,640.00
20 แก่นเพชร  ยศภาคย์ THA 3     31,975.00
21 ลีนวัฒน์  นำพิทักษชัยกุล THA 3     31,775.00
22 ฐิติพัฒก์  ผาธรรม THA 3     31,766.67
23 วรพล  นุ่มเออ THA 2     31,650.00
24 ศิวัช  แก้ววิเชียร THA 3     30,116.67
25 ธนินท์ธร  คงครบ THA 3     27,870.00
26 รัฐภูมิ  กระแสร์ชล THA 3     26,325.00
27 ธนาธิป  เผือกเทศ THA 3     26,000.00
28 ฉ่างไท้  สุดโสม THA 3     25,550.00
29 วีรวิทย์  สกุลเจริญรัตน์ THA 3     25,320.00
30 ปวัน  เพชรอยู่ THA 3     25,004.17
31 เวทิศ  แสงหิรัญ THA 3     24,350.00
32 ณภัทร  แซ่ลิ่ม THA 3     23,530.00
33 ภาณุวิชญ์  อ่อนจู THA 3     22,550.00
34 กิตติศักดิ์  พันธุบรรยงก์ THA 2     22,500.00
35 ปุณณวิชญ์  ฮิรายามา THA 2     22,380.00
36 ปิติภัทร  ปิติมานะอารี THA 2     21,600.00
37 นวพร  อินมี THA 2     20,866.67
38 กรณ์พงศ์  องค์ทองคำธนา THA 2     20,750.00
39 ภาสเมธ  โพธิ์กำเนิด THA 3     20,150.00
40 คิดดี  วัฒนสินพาณิช THA 2     20,100.00
41 ภาณุพล  ศรีไชย THA 2     19,875.00
42 ธีรติ  ลูวินส์ THA 2     19,825.00
43 พลวัตร  รัตนเลิศธาดา THA 3     19,700.00
44 ธีรภัทร์  พวงลำใย THA 2     19,550.00
45 อภิสิทธิ์  นิ่มนวล THA 2     19,116.67
46 ปิยชาติ  อยู่สบาย THA 3     19,050.00
47 ภวิศ  ปัณทะรส THA 3     18,900.00
48 จิตรกร  น่วมทนงค์ THA 2     18,587.50
49 อรรถพล  จรณะหุต THA 2     18,350.00
50 วรเมธ  อัศรัสกร THA 2     18,350.00
51 ปิยณัติ  จุติเวช THA 2     18,000.00
52 ชินพัฒน์  ตั้งตรงวัฒนา THA 2     18,000.00
53 วชิรวิทย์  เสาร่อน THA 2     17,950.00
54 คมษิต  หัวใจ THA 3     17,525.00
55 ณัฐพงษ์  ร่วมยอด THA 2     17,487.50
56 อภิวัช  รักษาพราหมณ์ THA 2     17,062.50
57 ภานุวัฒน์  บุลสมบัติ THA 1     16,700.00
58 วาณิช  เพ็ชรฤทธิ์ THA 1     16,500.00
59 วุฒิวิทย์  เจริญพรอนุกูล THA 2     16,166.67
60 อรรถชัย  ใจฉลาด THA 2     15,850.00
61 สุกฤษฎิ์  หาญวิสัย THA 3     15,000.00
62 ณัชพล  เอกเสน THA 2     14,425.00
63 ศิระ  บุญเกื้อ THA 2     13,275.00
64 เด่นเทพ  เสลานนท์ THA 2     13,150.00
65 คณิน  นิ่มเจริญวรรณ THA 2     12,800.00
66 จิรายุส  กิตติวัฒนากูล THA 2     12,512.50
67 สุธีพัทธ์  ประทีปเธียรชัย THA 1     11,850.00
68 ภัทรพล  ขันทะชา THA 1     11,850.00
69 ฐิติพัส  เล็ม THA 1     11,850.00
70 ธนวัฒน์  กันยาลัง THA 2     11,600.00
71 ขวัญชัย  กองทวี THA 2     11,600.00
72 ธรรศ  แจ้งกิจ THA 1     11,320.00
73 สมศักดิ์  ขาวประทุม THA 1     10,750.00
74 โรจนศักดิ์  ทองบุญชู THA 1     10,750.00
75 พัฒนพงษ์  แสนบัวหลวง THA 1     10,100.00
76 วรัญญู  รัตนไพบูลย์กิจ THA 1       9,700.00
77 พงศธร  แดงสีอ่อน THA 1       9,700.00
78 เสฐียรพงศ์  ตันตะราวงศา THA 1       9,512.50
79 วินธัย  วิวัฒน์สนิทชัย THA 1       9,512.50
80 เจษฎากร  เอียการนา THA 1       9,512.50
81 นิเทศ  ศรีวะโสภา THA 2       9,500.00
82 ธนพนธ์  เอี่ยมสอาด THA 1       9,325.00
83 จาตุรนต์  พุ่มสำเภา THA 1       9,325.00
84 อรัณย์  พีรภูมิ THA 1       9,225.00
85 ประพันธ์  มากแสง THA 1       9,066.67
86 พศวัตธ์  วารีศิริรักษ์ THA 1       8,900.00
87 พงษ์สุพรรณ  กันธิมา THA 1       8,900.00
88 ปรม  ชันซื่อ THA 2       8,850.00
89 ภวัต  ประชุมศรีสกุล THA 1       8,450.00
90 ธยาน์  ลิมปิผลไพบูลย์ THA 1       8,450.00
91 ชัยพิสิทธิ์  เสือนาค THA 1       8,450.00
92 บุญมี  ต่อพันธ์ THA 1       8,250.00
93 บัณฑิต  ชัยสุข THA 1       8,250.00
94 ศุภรัสมิ์  เลไทยสงค์ THA 1       7,950.00
95 ธานินทร์  นิ่มโอษฐ THA 1       7,950.00
96 กันต์  รื่นพันธ์ THA 1       7,950.00
97 วิภัช  หาความสุข THA 2       7,850.00
98 นวมินทร์  จันทร์บรรจง THA 1       7,716.67
99 ศักดิ์ชัย  ศิริมายา THA 1       7,675.00
100 อิทธิพัทธ์  ศิลาสุวรรณ THA 1       7,550.00
101 วิทวัส  พรรคพิบูลย์ THA 2       7,550.00
102 เจษฎา  เสวีวัลลภ THA 2       7,550.00
103 ภูษณ  ธนะเจริญธรรม THA 1       7,525.00
104 ณราวุฒิ  รัตนไพบูลย์กิจ THA 1       7,525.00
105 กฤตชัย  ทองไทย THA 1       7,525.00
106 มนตรี  เจริญสุข THA 1       7,375.00
107 ชยกร  เหรียญทองคำ THA 1       7,375.00
108 อุดมชัย  คงเกษม THA 2       7,325.00
109 สมเกียรติ  ศรีสง่า THA 2       7,325.00
110 ปิยะภัทร  มากแสง THA 1       7,325.00
111 ฐิติกร  เลิศวีรพรกุล THA 1       7,325.00
112 กานต์  ดลรวีธนากิจ THA 2       7,325.00
113 ก้องนภา  สุพรรณ THA 1       7,325.00
114 สิทธิกร  ตาบประสิทธิ์ THA 1       7,075.00
115 ฐานันดา  แก้วคำรบ THA 1       7,075.00
116 วิทวัส  อ่ำสว่าง THA 1       6,500.00
117 โกมล  นิ่งกลาง THA 1       6,500.00
118 ยุทธพร  มหรรณพ THA 1       5,950.00
119 พงศ์เทพ  แจวชำนาญเชาว์ THA 1       5,950.00
120 ไมเคิล  จิระวงศ์วิโรจน์ THA 2       5,900.00
121 พงศ์พลิน  ภูวศิริพงศ์ THA 2       5,800.00
Order of Merit FM

Following the Development Tour 4 (KabinBuri Sport Club)

No. Player Nat. Played Earnings(฿)
1 Tatsuya  MIYAKI JPN 2     22,530.00
2 LIN  Jianwen Dennis SGP 2     18,150.00
3 Alvin  CHEUNG USA 1     13,350.00
4 Peter  CHERIAN IND 1       7,150.00
5 Jacob  FLECK USA 1       5,950.00