Thailand Development Tour 2018

 Order of Merit

 Following the Development Tour 7 (Kabin)

No. Player Nat. Played      Earnings(฿)
1 สัจจวัฒน์  ศรีประสิทธิ์ THA 6    130,210.00
2 ณัฐดนัย  เนื่องจากนิล THA 5    116,400.00
3 ภัทรพล  ขันทะชา THA 3    104,350.00
4 ภูริณัฐ  ทรงไพบูลย์ THA 3      99,500.00
5 ธนาธิป  เผือกเทศ THA 4      95,400.00
6 อมต  คนชาญ THA 7      72,791.11
7 ไทคิ  ฮาร่า THA 2      68,450.00
8 กิตติธีร์  ป้อมบุญมี THA 2      66,620.00
9 ธนะเมศฐ์  ธนาโชควิสิทธิ์ THA 5      66,226.67
10 วรุณ  เอี่ยมแก้ว THA 6      63,950.00
11 ชโยดม  จันทร์จารุพงศ์ THA 3      60,940.00
12 ภูวดล  ลี้อาจหาญ THA 5      59,102.50
13 ยุทธวิทย์  ศรีชุมพล THA 6      57,270.00
14 สุพคม  มีสม THA 3      57,016.67
15 พิสิฐชัย  ทิพย์พงษ์ THA 5      56,595.00
16 ภานุพล  ศรีไชย THA 5      56,302.50
17 วีระชัย  ยืนยั่ง THA 3      56,200.00
18 ปิติภัทร  ปิติมานะอารี THA 4      55,806.67
19 อภิสิทธิ์  นิ่มนวล THA 5      53,616.67
20 จิตรกร  น่วมทนงค์ THA 5      52,487.50
21 พล  เขมรัตน์ THA 3      52,080.00
22 ลีนวัฒน์  นำพิทักษชัยกุล THA 5      51,486.11
23 ปุณณวิชญ์  ฮิรายามา THA 4      48,707.50
24 อรรถพล  จรณะหุต THA 5      48,561.11
25 ธนกฤต  ชัยศิลปิน THA 4      47,990.00
26 แก่นเพชร  ยศภาคย์ THA 5      47,212.50
27 ภิญโญ  ภิรมย์รื่น THA 3      45,960.00
28 กิตติพร  ชวนะพงศ์ THA 4      45,530.00
29 บวร  ชัยศรี THA 3      45,390.00
30 วีรวิทย์  สกุลเจริญรัตน์ THA 5      42,187.36
31 วชิรวิทย์  เสาร่อน THA 4      41,050.00
32 ธีรภัทร์  พวงลำใย THA 4      40,450.00
33 ณภัทร  แซ่ลิ่ม THA 4      39,586.25
34 ภานุวัฒน์  บุลสมบัติ THA 4      39,431.25
35 วรพล  นุ่มเออ THA 3      39,200.00
36 ฐิติพัฒก์  ผาธรรม THA 4      38,866.67
37 กรวิชญ์   อินมี THA 4      38,416.67
38 ปิยณัติ  จุติเวช THA 4      36,811.11
39 กรณ์พงศ์  องค์ทองคำธนา THA 3      36,416.67
40 วริศ  ปัญญาธนะเศรษฐ์ THA 3      35,100.00
41 ฐิติกร  เลิศวีรพรกุล THA 4      34,875.00
42 ธนินท์ธร  คงครบ THA 4      34,730.00
43 รัฐภูมิ  กระแสร์ชล THA 4      34,281.25
44 คมษิต  หัวใจ THA 4      33,045.00
45 ศักดิ์ชัย  ศิริมายา THA 4      32,995.00
46 ปวัน  เพชรอยู่ THA 4      32,579.17
47 กัมลาศ  นาเมืองรักษ์ THA 3      32,431.11
48 บัณฑิต  ชัยสุข THA 3      32,150.00
49 ธีรติ  ลูวินส์ THA 3      30,125.00
50 ศิวัช  แก้ววิเชียร THA 3      30,116.67
51 กิตติศักดิ์  พันธุบรรยงก์ THA 3      29,600.00
52 พลวัตร  รัตนเลิศธาดา THA 3      28,800.00
53 อรัณย์  พีรภูมิ THA 3      27,675.00
54 ธรรศ  แจ้งกิจ THA 3      27,207.50
55 วุฒิวิทย์  เจริญพรอนุกูล THA 3      26,266.67
56 ฉ่างไท้  สุดโสม THA 2      25,550.00
57 ชยกร  เหรียญทองคำ THA 3      25,386.11
58 อภิวัช  รักษาพราหมณ์ THA 3      25,018.75
59 สุเกียรติ  สังวาลย์เพ็ชร THA 2      24,400.00
60 เวทิศ  แสงหิรัญ THA 3      24,350.00
61 ณัฐดนัย  รัตนประภา THA 3      23,437.50
62 อรรถชัย  ใจฉลาด THA 3      22,710.00
63 ภาณุวิชญ์  อ่อนจู THA 2      22,550.00
64 ศิระ  บุญเกื้อ THA 3      22,175.00
65 ฐิติพัส  เล็ม THA 2      21,950.00
66 ประชา  ลิ้มมณีวิจิตร THA 2      21,220.00
67 ยุทธพร  มหรรณพ THA 3      20,650.00
68 สมศักดิ์  ขาวประทุม THA 2      20,550.00
69 ภาสเมธ  โพธิ์กำเนิด THA 2      20,150.00
70 คิดดี  วัฒนสินพาณิช THA 2      20,100.00
71 ปรม  ชันซื่อ THA 2      19,750.00
72 ปิยชาติ  อยู่สบาย THA 2      19,050.00
73 ภวิศ  ปัณทะรส THA 2      18,900.00
74 เจษฎา  เสวีวัลลภ THA 2      18,870.00
75 วรเมธ  อัศรัสกร THA 2      18,350.00
76 จิรายุส  กิตติวัฒนากูล THA 3      18,212.50
77 ชินพัฒน์  ตั้งตรงวัฒนา THA 1      18,000.00
78 ศรัณยพงศ์  ธีรานนท์ THA 2      17,856.25
79 ณัฐพงษ์  ร่วมยอด THA 2      17,487.50
80 ธนพนธ์  เอี่ยมสอาด THA 2      16,875.00
81 วาณิช  เพ็ชรฤทธิ์ THA 1      16,500.00
82 โรจนศักดิ์  ทองบุญชู THA 2      16,500.00
83 ธยาน์  ลิมปิผลไพบูลย์ THA 2      16,406.25
84 พันธมิตร  วนานุภัณฑ์ THA 2      16,361.11
85 พงษ์สุพรรณ  กันธิมา THA 2      16,150.00
86 วินธัย  วิวัฒน์สนิทชัย THA 2      16,132.50
87 ธวัชชัย  ยอดแก้ว THA 2      16,000.00
88 ธนน  ธีรสิทธิภัทร THA 2      15,950.00
89 ปฐวีกานต์  คำมนตรี THA 2      15,887.50
90 พิชชากร  ติระกุล THA 2      15,750.00
91 สุกฤษฎิ์  หาญวิสัย THA 2      15,000.00
92 ก้องนภา  สุพรรณ THA 2      14,875.00
93 วัชรพล  นาคสมบูรณ์ THA 2      14,575.00
94 ณัชพล  เอกเสน THA 2      14,425.00
95 ณัฐวัฒน์  มีเสมา THA 2      14,410.00
96 โกมล  นิ่งกลาง THA 2      13,950.00
97 เด่นเทพ  เสลานนท์ THA 2      13,150.00
98 คณิน  นิ่มเจริญวรรณ THA 2      12,800.00
99 สุธีพัทธ์  ประทีปเธียรชัย THA 1      11,850.00
100 ธนวัฒน์  กันยาลัง THA 1      11,600.00
101 ขวัญชัย  กองทวี THA 1      11,600.00
102 ธนาคาร  สงครามมา THA 1      10,900.00
103 เชาวฤทธิ์  สุวรรณหงษ์ THA 1      10,900.00
104 พัฒนพงษ์  แสนบัวหลวง THA 1      10,100.00
105 วรัญญู  รัตนไพบูลย์กิจ THA 1        9,700.00
106 พงศธร  แดงสีอ่อน THA 1        9,700.00
107 เสฐียรพงศ์  ตันตะราวงศา THA 1        9,512.50
108 เจษฎากร  เอียการนา THA 1        9,512.50
109 นิเทศ  ศรีวะโสภา THA 1        9,500.00
110 จาตุรนต์  พุ่มสำเภา THA 1        9,325.00
111 ประพันธ์  มากแสง THA 1        9,066.67
112 จิรสิน  ลิ้มวิชัย THA 1        8,911.11
113 พศวัตธ์  วารีศิริรักษ์ THA 1        8,900.00
114 กล้ายุทธ  มงคลสมัย THA 1        8,900.00
115 ชนกันต์  ถนอมพันธ์ THA 1        8,650.00
116 กฤษวรรษณ์  ทองก้อน THA 1        8,650.00
117 Nelson  COGELS THA 1        8,650.00
118 ภวัต  ประชุมศรีสกุล THA 1        8,450.00
119 ชัยพิสิทธิ์  เสือนาค THA 1        8,450.00
120 บุญมี  ต่อพันธ์ THA 1        8,250.00
121 อิทธิศาสตร์  ดำเลิศ THA 1        7,956.25
122 ศุภรัสมิ์  เลไทยสงค์ THA 1        7,950.00
123 ธานินทร์  นิ่มโอษฐ THA 1        7,950.00
124 กันต์  รื่นพันธ์ THA 1        7,950.00
125 วิภัช  หาความสุข THA 1        7,850.00
126 ธเนตร  ศรีสวัสดิ์ THA 1        7,787.50
127 นวมินทร์  จันทร์บรรจง THA 1        7,716.67
128 อิทธิพัทธ์  ศิลาสุวรรณ THA 1        7,550.00
129 วิทวัส  พรรคพิบูลย์ THA 1        7,550.00
130 ภูบดินทร์  ขันทอง THA 1        7,550.00
131 นพรัตน์  คำนิยม THA 1        7,550.00
132 ภูษณ  ธนะเจริญธรรม THA 1        7,525.00
133 ณราวุฒิ  รัตนไพบูลย์กิจ THA 1        7,525.00
134 กฤตชัย  ทองไทย THA 1        7,525.00
135 มนตรี  เจริญสุข THA 1        7,375.00
136 อุดมชัย  คงเกษม THA 1        7,325.00
137 สมเกียรติ  ศรีสง่า THA 1        7,325.00
138 ปิยะภัทร  มากแสง THA 1        7,325.00
139 กานต์  ดลรวีธนากิจ THA 1        7,325.00
140 Jeremy  PAULSON THA 1        7,325.00
141 ศิกวัส  ทองจีน THA 1        7,225.00
142 สิทธิกร  ตาบประสิทธิ์ THA 1        7,075.00
143 ฐานันดา  แก้วคำรบ THA 1        7,075.00
144 นนทนันท์  มารศรี THA 1        6,860.00
145 วรภพ  ชัยพิพรรธ THA 1        6,620.00
146 วิทวัส  อ่ำสว่าง THA 1        6,500.00
147 พงศ์เทพ  แจวชำนาญเชาว์ THA 1        5,950.00
148 ณสรร  เศรษฐบุตร THA 1        5,950.00
149 อารันต์  วัชรคม THA 1        5,900.00
150 ไมเคิล  จิระวงศ์วิโรจน์ THA 1        5,900.00
151 ธนันชัย  ประเสริฐแก้ว THA 1        5,850.00
152 พงศ์พลิน  ภูวศิริพงศ์ THA 1        5,800.00
153 สิรภัค  บูรณ์ไชย THA 1        5,625.00
154 สมิทธิ  ธีระตระกูล THA 1        5,625.00
155 วรชุม  ชมะทัต THA 1        5,550.00
Order of Merit FM

Following the Development Tour 7 (Kabin)

No. Player Nat. Played      Earnings(฿)
1 Tatsuya  MIYAKI JPN 4      38,205.00
2 LIN  Jianwen Dennis SGP 2      18,150.00
3 Alvin  CHEUNG USA 1      13,350.00
4 JEONG  Tae Hee KOR 1        7,300.00
5 Youngwoo  CHO KOR 1        7,200.00
6 Peter  CHERIAN IND 1        7,150.00
7 Eunki  MIN KOR 1        6,860.00
8 Aung Sann  MYO MYA 1        6,000.00
9 Jacob  FLECK USA 1        5,950.00
10 SONG  Woo Beum KOR 1        5,850.00