Thailand Development Tour 2017

 Order of Merit

 Following the Development Tour 4 (Mae Moh Golf Course)

No. Player Nat. Played Earnings(฿)
1 จาตุรนต์  ดวงไพชุม THA 4   141,200.00
2 ฉ่างไท้  สุดโสม THA 4     92,296.67
3 กิตติธีร์  ป้อมบุญมี THA 2     68,600.00
4 บัณฑิต  ชัยสุข THA 4     54,750.00
5 มีโชค  พันธรักษ์ THA 3     46,161.11
6 ปุณณวิชญ์  ฮิรายามา THA 3     44,161.11
7 ณัฐพงษ์  พุทธา THA 4     42,200.00
8 วุฒิพงศ์  สีหพันธ์ THA 3     38,545.83
9 ภัคตร์  ประดิษฐ์แท่น THA 3     38,266.67
10 สุธีพัทธ์  ประทีปเธียรชัย THA 2     38,130.00
11 ชลทิตย์  ชื่นบุญงาม THA 2     35,750.00
12 ศักดิ์ชัย  ศิริมายา THA 3     33,125.45
13 วรุณ  เอี่ยมแก้ว THA 3     31,300.00
14 กฤติน  สุนทรนนท์ THA 3     30,666.67
15 กฤษวรรษณ์  ทองก้อน THA 4     30,450.00
16 ศุภจักร  ศุภภิญโญ THA 3     29,416.67
17 อรรถพล  จรณะหุต THA 3     27,300.00
18 ยศพล  อรรถวานิช THA 3     27,195.45
19 วีรวิทย์  สกุลเจริญรัตน์ THA 3     27,100.00
20 ณัฐดนัย  เนื่องจากนิล THA 3     26,745.45
21 ชยกร  เหรียญทองคำ THA 3     26,495.45
22 วรสรณ์  สุวรรณพนัง THA 2     26,266.67
23 รัฐภูมิ  กระแสร์ชล THA 4     26,170.24
24 ภูริลาภ  เอื้อมมงคล THA 1     25,250.00
25 ปิติภัทร  ปิติมานะอารี THA 2     25,050.00
26 จิตรกร  น่วมทนงค์ THA 2     23,380.00
27 อิทธิพัทธ์  ศิลาสุวรรณ THA 2     22,511.11
28 วิทวัส  อ่ำสว่าง THA 3     21,975.00
29 ธาวิท  พลไทย THA 1     21,833.33
30 ณกุล  วิจิตรยุทธศาสตร์ THA 1     21,833.33
31 คมษิต  หัวใจ THA 2     21,416.67
32 พล  เขมรัตน์ THA 2     20,900.00
33 ภิญโญ  ภิรมย์รื่น THA 2     20,600.00
34 ธัญพิสิษฐ์  ออมสิน THA 2     20,200.00
35 ภูริณัฐ  ทรงไพบูลย์ THA 2     19,750.00
36 ธนะเมศฐ์  ธนาโชควิสิทธิ์ THA 2     19,700.00
37 นพรัตน์  คำนิยม THA 2     19,600.00
38 กฤษฎา  ชัยศิลปิน THA 2     18,616.67
39 สมปราชญ์  รัตนสุวรรณ THA 2     18,350.00
40 ศุภกฤษ  รัตนกำพล THA 2     18,200.00
41 วชิรวิทย์  เสาร่อน THA 2     17,200.00
42 กันต์  รื่นพันธ์ THA 2     17,150.00
43 กิตติ์ดนัย  ศุภสิริเศรษฐ์ THA 2     16,756.57
44 ธวัชชัย  ยอดแก้ว THA 2     16,445.45
45 เขตตะวัน  ปูคะวนัช THA 2     16,312.50
46 อภิสิทธิ์  นิ่มนวล THA 2     16,261.11
47 กรณ์พงศ์  องค์ทองคำธนา THA 2     15,728.57
48 สุพคม  มีสม THA 2     15,700.00
49 ณัฐพงษ์  ร่วมยอด THA 2     15,378.57
50 อรัณย์  พีรภูมิ THA 1     15,000.00
51 ศรัณยพงศ์  ธีรานนท์ THA 2     15,000.00
52 เวทิศ  แสงหิรัญ THA 2     14,861.11
53 ฟิลลิป ปีเตอร์ ศรานุ มาทซอน THA 2     14,450.00
54 สรวุฒิ  จิรันดร THA 2     14,303.57
55 ชินพัฒน์  ตั้งตรงวัฒนา THA 1     14,066.67
56 ศิระพงศ์  ไมตรียืนยง THA 2     13,925.00
57 ขวัญชัย  กองทวี THA 2     13,670.45
58 ยุทธวิทย์  ศรีชุมพล THA 2     13,416.67
59 ณัฐ  มณีสุวรรณ THA 1     12,880.00
60 ดำรงเกียรติ  ชัยสายัณห์ THA 2     12,728.57
61 วรัญญู  รัตนไพบูลย์กิจ THA 1     12,400.00
62 วรกิตติ์  ศรีทา
THA
1     11,450.00
63 ภาสเมธ  โพธิ์กำเนิด THA 1     11,450.00
64 พศวีร์  เลิศวิไล THA 1     11,450.00
65 นรัส  เหลืองเพชราภรณ์ THA 1     11,266.67
66 เสฐียรพงศ์  ตันตะราวงศา THA 1     11,100.00
67 รัชพล  จันทวารา THA 1     10,600.00
68 คิดดี  วัฒนสินพาณิช THA 1     10,000.00
69 สมศักดิ์  ขาวประทุม THA 1      9,800.00
70 ธีรเดช  อินทรแพทย์ THA 1      9,800.00
71 ภูวดล  ลี้อาจหาญ THA 1      9,700.00
72 วงศกร  พิกุลสวัสดิ์ THA 1      9,700.00
73 ธนน  ธีรสิทธิภัทร THA 1      9,150.00
74 พุทธิภูมิ  พงษ์ธรประทาน THA 1      9,000.00
75 ลีนวัตน์  นำพิทักษ์ชัยกุล THA 1      9,000.00
76 อรรถชัย  ใจฉลาด THA 1      8,911.11
77 นชา  พัฒน์ชนะ THA 1      8,911.11
78 เกษม  ทองอินทร์ THA 1      8,911.11
79 สรวิชญ์  อัมพิน THA 1      8,600.00
80 จิโรจ  จันทร์อินทร์ THA 1      8,600.00
81 วุฒิวิทย์  เจริญพรอนุกูล THA 1      8,550.00
82 วิเชษฐ์  ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยา THA 1      8,550.00
83 พีร์  หิรัญวิวัฒน์ THA 1      8,550.00
84 เชาวฤทธิ์  สุวรรณหงษ์ THA 1      8,550.00
85 จิโรจ  จันทร์อินทร์ THA 1      8,550.00
86 วรพล  นุ่มเออ THA 1      8,200.00
87 แก่นเพชร  ยศภาคย์ THA 1      8,200.00
88 ธยาน์  ลิมปิผลไพบูลย์ THA 1      8,150.00
89 วรเมธ  อัศรัสกร THA 1      8,100.00
90 พิชัย  พรมกา THA 1      8,100.00
91 พจน์  ประจักษ์ธนาทร THA 1      8,100.00
92 วาณิช  เพ็ชรฤทธิ์ THA 1      7,845.45
93 ภัทรพล  ขันทะชา THA 1      7,845.45
94 พงษ์สุพรรณ  กันธิมา THA 1      7,845.45
95 ธนวัฒน์  กันยาลัง THA 1      7,845.45
96 ธนพนธ์  เอี่ยมสอาด THA 1      7,800.00
97 ณราวุฒิ  รัตนไพบูลย์กิจ THA 1      7,800.00
98 ไทคิ  ฮาร่า THA 1      7,762.50
99 เจษฎา  เสวีวัลลพ THA 1      7,762.50
100 พิชชากร  ติระกุล THA 1      7,625.00
101 สุเกียรติ  สังวาลย์เพ็ชร THA 1      7,550.00
102 พรสกล  ทิพย์สนิท THA 1      7,550.00
103 ปฐวีกานต์  คำมนตรี THA 1      7,550.00
104 ภวิศ  ปัณทะรส THA 1      7,525.00
105 ชวลิต  กาชัย THA 1      7,400.00
106 ธนินท์ธร  คงครบ THA 1      7,375.00
107 ณธัชพงศ์  พุฒิพันธุ์พฤทธ์ THA 1      7,375.00
108 วงศกร  ชูวงษ์ THA 1      7,350.00
109 โชคชัย  สุนทรศารทูล THA 1      7,350.00
110 อริญชัย  กมลวิจิตร THA 1      7,200.00
111 วิมล  โสดารัตน์ THA 1      7,200.00
112 เจษฎากร  เอียการนา THA 1      7,200.00
113 จิระพงศ์  วงศ์วรกุล THA 1      7,200.00
114 วิภัช  หาความสุข THA 1      7,175.00
115 อุกฤษฏิ์  เอี่ยมสะอาด THA 1      7,100.00
116 โกมล  นิ่งกลาง THA 1      7,100.00
117 วัชรสิทธิ์  ตราชื่นต้อง THA 1      7,050.00
118 พงศ์พลิน  ลาภวิสุทธิสิน THA 1      7,050.00
119 พศวัตธ์  วารีศิริรักษ์ THA 1      6,778.57
120 นุพันธ์  มาประณีต THA 1      6,778.57
121 มนตรี  เจริญสุข THA 1      6,500.00
122 พู่กัน  แผ่วฉิมพลี THA 1      6,500.00
123 ธนกฤต  ชัยศิลปิน THA 1      6,500.00
124 ถิรวัฒน์  เหลืองสุรีย์ THA 1      5,850.00
125 เลิศ  ภักดีภูมิ THA 1      5,825.00
126 กฤษณพันธ์  กาบสลับ THA 1      5,825.00
127 ณัฐพล  พฤกษากร THA 1      5,750.00
128 ทศธรรม  สุทนต์ THA 1      5,700.00
129 ชนัธพงศ์  ธนทวีโชคไพศาล THA 1      5,650.00
130 ณนทกร  ปวงงาม THA 1      5,650.00
131 ภูษณ  ธนะเจริญธรรม THA 1      5,575.00
Order of Merit FM

 Following the Development Tour 4 (Mae Moh Golf Course)

No. Player Nat. Played Earnings(฿)
1 Tatsuya  MIYAKI JPN 2     14,150.00
2 Dennis  LIM SIN 2     11,700.00
3 CHO  Youngwoo KOR 1      9,000.00
4 Shintaro  SUYAMA JPN 1      7,716.67
5 Yan  Naing PHYOE MYN 1      7,550.00
6 Jacob  FLECK USA 1      7,350.00
7 Woo  Beum SONG KOR 1      7,200.00
8 Peter  CHERIAN IND 1      7,175.00
9 Scott  PUZEY USA 1      6,000.00