Thailand Development Tour 2017

 Order of Merit

 Following the Development Tour 6 (Watermill Golf & Gardens)

No. Player Nat. Played Earnings(฿)
1 จาตุรนต์  ดวงไพชุม THA 4       141,200.00
2 โลณภูมิ  นาวีเสถียร THA 1       120,000.00
3 ชลทิตย์  ชื่นบุญงาม THA 4       119,350.00
4 ฉ่างไท้  สุดโสม THA 5       109,496.67
5 ณัฐดนัย  เนื่องจากนิล THA 5       100,707.95
6 วรสรณ์  สุวรรณพนัง THA 4         77,516.67
7 ปุณณวิชญ์  ฮิรายามา THA 5         73,189.68
8 วุฒิพงศ์  สีหพันธ์ THA 5         73,045.83
9 บัณฑิต  ชัยสุข THA 5         71,950.00
10 มีโชค  พันธรักษ์ THA 5         71,711.11
11 กิตติธีร์  ป้อมบุญมี THA 2         68,600.00
12 ธาวิท  พลไทย THA 3         68,483.33
13 ณัฐพงษ์  พุทธา THA 6         67,100.00
14 ภัคตร์  ประดิษฐ์แท่น THA 4         61,866.67
15 สุธีพัทธ์  ประทีปเธียรชัย THA 3         61,730.00
16 กฤติน  สุนทรนนท์ THA 5         61,029.17
17 วีรวิทย์  สกุลเจริญรัตน์ THA 5         60,775.00
18 วรุณ  เอี่ยมแก้ว THA 5         59,491.07
19 ชยกร  เหรียญทองคำ THA 5         59,057.95
20 สมปราชญ์  รัตนสุวรรณ THA 4         55,312.50
21 อรรถพล  จรณะหุต THA 5         52,650.00
22 ปิติภัทร  ปิติมานะอารี THA 4         50,400.00
23 พล  เขมรัตน์ THA 4         44,780.00
24 วิทวัส  อ่ำสว่าง THA 5         44,225.00
25 นรัส  เหลืองเพชราภรณ์ THA 3         41,566.67
26 ศุภจักร  ศุภภิญโญ THA 4         40,966.67
27 ภูวดล  ลี้อาจหาญ THA 3         40,528.57
28 กฤษวรรษณ์  ทองก้อน THA 5         37,575.00
29 วงศกร  พิกุลสวัสดิ์ THA 3         36,428.57
30 ณกุล  วิจิตรยุทธศาสตร์ THA 2         36,133.33
31 ภาณุวัฒน์  หมื่นเหล็ก THA 1         36,000.00
32 สุพคม  มีสม THA 4         35,480.00
33 วชิรวิทย์  เสาร่อน THA 3         34,400.00
34 อิทธิพัทธ์  ศิลาสุวรรณ THA 3         33,311.11
35 ศุภกฤษ  รัตนกำพล THA 3         33,300.00
36 ศักดิ์ชัย  ศิริมายา THA 3         33,125.45
37 กรณ์พงศ์  องค์ทองคำธนา THA 3         32,928.57
38 วรพล  นุ่มเออ THA 3         32,782.50
39 คมษิต  หัวใจ THA 3         32,666.67
40 จิตรกร  น่วมทนงค์ THA 3         32,342.50
41 วรเมธ  อัศรัสกร THA 3         32,200.00
42 ธนะเมศฐ์  ธนาโชควิสิทธิ์ THA 3         31,300.00
43 เอกธำรง  เหลืองอนุรักษ์ THA 1         30,000.00
44 ธยาน์  ลิมปิผลไพบูลย์ THA 2         29,550.00
45 อภิสิทธิ์  นิ่มนวล THA 3         29,361.11
46 เสฐียรพงศ์  ตันตะราวงศา THA 2         28,300.00
47 ยศพล  อรรถวานิช THA 3         27,195.45
48 ณัฐพงษ์  ร่วมยอด THA 3         26,628.57
49 รัฐภูมิ  กระแสร์ชล THA 4         26,170.24
50 อรัณย์  พีรภูมิ THA 2         26,000.00
51 ปิยณัติ  จุติเวช THA 2         25,550.00
52 โกมล  นิ่งกลาง THA 3         25,400.00
53 ภูริลาภ  เอื้อมมงคล THA 1         25,250.00
54 ธนกฤต  ชัยศิลปิน THA 3         25,116.67
55 จิโรจ  จันทร์อินทร์ THA 2         23,550.00
56 พศวัตธ์  วารีศิริรักษ์ THA 2         22,978.57
57 แก่นเพชร  ยศภาคย์ THA 2         22,500.00
58 สุเกียรติ  สังวาลย์เพ็ชร THA 2         22,300.00
59 ธนวัฒน์  กันยาลัง THA 2         22,145.45
60 จิรสิน  อิสสระวาณิชย์ THA 2         21,345.00
61 ศรัณยพงศ์  ธีรานนท์ THA 3         21,212.50
62 ไทคิ  ฮาร่า THA 2         20,862.50
63 ภิญโญ  ภิรมย์รื่น THA 2         20,600.00
64 สรวุฒิ  จิรันดร THA 3         20,516.07
65 ธัญพิสิษฐ์  ออมสิน THA 2         20,200.00
66 ภูริณัฐ  ทรงไพบูลย์ THA 2         19,750.00
67 นพรัตน์  คำนิยม THA 2         19,600.00
68 ปวัน  เพชรอยู่ THA 1         19,228.57
69 ธีร์นฤเบศร์  พูลสมบัติ THA 1         19,228.57
70 Kevin  TECHAKANOKBOON THA 1         19,228.57
71 วุฒิวิทย์  เจริญพรอนุกูล THA 2         19,150.00
72 วรกิตติ์  ศรีทา THA 2         19,125.00
73 กิตติศักดิ์  พันธุบรรยงก์ THA 2         18,850.00
74 เจษฎากร  เอียการนา THA 2         18,450.00
75 กันต์  รื่นพันธ์ THA 2         17,150.00
76 กิตติ์ดนัย  ศุภสิริเศรษฐ์ THA 2         16,756.57
77 ธวัชชัย  ยอดแก้ว THA 2         16,445.45
78 เขตตะวัน  ปูคะวนัช THA 2         16,312.50
79 พงษ์สุพรรณ  กันธิมา THA 2         16,195.45
80 วงศกร  ชูวงษ์ THA 2         15,700.00
81 อุดมชัย  คงเกษม THA 1         15,620.00
82 ปริญญ์  ซอ THA 1         15,620.00
83 ประพันธ์  มากแสง THA 1         15,620.00
84 พิชชากร  ติระกุล THA 2         15,125.00
85 วิภัช  หาความสุข THA 2         15,125.00
86 สิทธิกร  ตาบประสิทธิ์ THA 1         15,100.00
87 มหิธร  นิ่มอ่อนน้อม THA 1         15,100.00
88 เวทิศ  แสงหิรัญ THA 2         14,861.11
89 ธนินท์ธร  คงครบ THA 2         14,500.00
90 ฟิลลิป ปีเตอร์ ศรานุ มาทซอน THA 2         14,450.00
91 พจน์  ประจักษ์ธนาทร THA 2         14,312.50
92 ชินพัฒน์  ตั้งตรงวัฒนา THA 1         14,066.67
93 ศิระพงศ์  ไมตรียืนยง THA 2         13,925.00
94 ขวัญชัย  กองทวี THA 2         13,670.45
95 ยุทธวิทย์  ศรีชุมพล THA 2         13,416.67
96 ปฐวีกานต์  คำมนตรี THA 2         13,375.00
97 ณัฐ  มณีสุวรรณ THA 1         12,880.00
98 ดำรงเกียรติ  ชัยสายัณห์ THA 2         12,728.57
99 วรัญญู  รัตนไพบูลย์กิจ THA 1         12,400.00
100 ปริญญ์  พานิชสาส์น THA 1         12,280.00
101 ธีรติ  ลูวินส์ THA 1         12,280.00
102 ธานินทร์  นิ่มโอษฐ THA 1         12,280.00
103 ภาสเมธ  โพธิ์กำเนิด THA 1         11,450.00
104 พศวีร์  เลิศวิไล THA 1         11,450.00
105 มนัสวี  แสงศรีศิลป์ THA 1         10,800.00
106 รัชพล  จันทวารา THA 1         10,600.00
107 ธรรศ  แจ้งกิจ THA 1         10,600.00
108 ปฐมพล  เฟื่องสวัสดิ์ THA 1         10,600.00
109 คิดดี  วัฒนสินพาณิช THA 1         10,000.00
110 สมศักดิ์  ขาวประทุม THA 1           9,800.00
111 ธีรเดช  อินทรแพทย์ THA 1           9,800.00
112 ธนน  ธีรสิทธิภัทร THA 1           9,150.00
113 ลีนวัตน์  นำพิทักษ์ชัยกุล THA 1           9,000.00
114 พุทธิภูมิ  พงษ์ธรประทาน THA 1           9,000.00
115 อรรถชัย  ใจฉลาด THA 1           8,911.11
116 นชา  พัฒน์ชนะ THA 1           8,911.11
117 เกษม  ทองอินทร์ THA 1           8,911.11
118 สรวิชญ์  อัมพิน THA 1           8,600.00
119 จิโรจ  จันทร์อินทร์ THA 1           8,600.00
120 วิเชษฐ์  ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยา THA 1           8,550.00
121 พีร์  หิรัญวิวัฒน์ THA 1           8,550.00
122 เชาวฤทธิ์  สุวรรณหงษ์ THA 1           8,550.00
123 พิชัย  พรมกา THA 1           8,100.00
124 อรรณพ  ตั้งกมลประเสริฐ THA 1           7,950.00
125 ธนกฤต  นิธิธรรมเกียรติ THA 1           7,950.00
126 จาตุรนต์  พุ่มสำเภา THA 1           7,950.00
127 วาณิช  เพ็ชรฤทธิ์ THA 1           7,845.45
128 ภัทรพล  ขันทะชา THA 1           7,845.45
129 ธนพนธ์  เอี่ยมสอาด THA 1           7,800.00
130 ณราวุฒิ  รัตนไพบูลย์กิจ THA 1           7,800.00
131 เจษฎา  เสวีวัลลพ THA 1           7,762.50
132 พรสกล  ทิพย์สนิท THA 1           7,550.00
133 ภวิศ  ปัณทะรส THA 1           7,525.00
134 ชวลิต  กาชัย THA 1           7,400.00
135 ณธัชพงศ์  พุฒิพันธุ์พฤทธ์ THA 1           7,375.00
136 โชคชัย  สุนทรศารทูล THA 1           7,350.00
137 ฐิติพัฒก์  ผาธรรม THA 1           7,300.00
138 ฐานันดา  แก้วคำรบ THA 1           7,300.00
139 อริญชัย  กมลวิจิตร THA 1           7,200.00
140 วิมล  โสดารัตน์ THA 1           7,200.00
141 จิระพงศ์  วงศ์วรกุล THA 1           7,200.00
142 ศิระ  บุญเกื้อ THA 1           7,125.00
143 ก้องนภา  สุพรรณ THA 1           7,125.00
144 อุกฤษฏิ์  เอี่ยมสะอาด THA 1           7,100.00
145 วัชรสิทธิ์  ตราชื่นต้อง THA 1           7,050.00
146 พงศ์พลิน  ลาภวิสุทธิสิน THA 1           7,050.00
147 นุพันธ์  มาประณีต THA 1           6,778.57
148 มนตรี  เจริญสุข THA 1           6,500.00
149 พู่กัน  แผ่วฉิมพลี THA 1           6,500.00
150 ธัชดล  พวงทับทิม THA 1           6,212.50
151 ถิรวัฒน์  เหลืองสุรีย์ THA 1           5,850.00
152 เลิศ  ภักดีภูมิ THA 1           5,825.00
153 กฤษณพันธ์  กาบสลับ THA 1           5,825.00
154 วนัสกฤษณ์  ศิลปรังสรรค์ THA 1           5,825.00
155 ณัฐพล  พฤกษากร THA 1           5,750.00
156 ทศธรรม  สุทนต์ THA 1           5,700.00
157 ณนทกร  ปวงงาม THA 1           5,650.00
158 ชนัธพงศ์  ธนทวีโชคไพศาล THA 1           5,650.00
159 ภูษณ  ธนะเจริญธรรม THA 1           5,575.00
Order of Merit FM

 Following the Development Tour 6 (Watermill Golf & Gardens)

No. Player Nat. Played Earnings(฿)
1 Dennis  LIM SIN 3         28,900.00
2 Christopher  Thomas SMITH ENG 2         16,975.00
3 Peter  CHERIAN IND 2         16,137.50
4 Tatsuya  MIYAKI JPN 2         14,150.00
5 Takuya  KUSHIYAMA JPN 1           9,800.00
6 CHO  Youngwoo KOR 1           9,000.00
7 Shintaro  SUYAMA JPN 1           7,716.67
8 Yan  Naing PHYOE MYN 1           7,550.00
9 Jacob  FLECK USA 1           7,350.00
10 Woo  Beum SONG KOR 1           7,200.00
11 Scott  PUZEY USA 1           6,000.00