ประกาศรับสมาชิก THAILAND CHAMPIONS TOUR

คุณสมบัติของนักกอล์ฟที่สามารถสมัครเป็นสมาชิกของ Thailand Champions Tour ได้แก่

สมาชิกประเภทที่ 1 ได้แก่

 • สมาชิกสามัญ และวิสามัญ ของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ที่มีอายุครบ 50 ปีบริบูรณ์ (นับตามวันเกิด) โดยได้รับการยกเว้น ไม่ต้องเข้าสอบภาคสนามและอบรมกฎ ไม่ต้องชำระค่าแรกเข้า แต่ต้องชำระค่าบำรุงประจำปีๆปีละ 500 บาท

สมาชิกประเภทที่ 2 ได้แก่ นักกอล์ฟทั่วไปที่มีสัญชาติไทย ที่มีอายุครบ 50 ปีบริบูรณ์ (นับตามวันเกิด) และได้ผ่านการสอบที่จัดสอบโดย Thailand Champions Tour โดยหลังผ่านการสอบแล้ว ต้องชำระค่าแรกเข้า จำนวน 6,000  บาท และต้องชำระค่าบำรุงประจำปีๆละ 1,000 บาท ในการสอบ จะมีค่าใช้จ่าย ดังนี้ คือ

 • ค่าอบรมกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟ จำนวน 5,000 บาท (ต้องผ่านการอบรมและสอบผ่านข้อนี้ก่อน จึงมีสิทธิ์ในการสอบภาคสนาม)
 • ค่าสมัครสอบภาคสนาม จำนวน 8,000 บาท รวมกรีนฟี (นักกอล์ฟต้องเป็นผู้ชำระค่าแคคดี้) สกอร์รวม 2 วัน ไม่เกิน +12 ไม่มีตัดตัว

สมาชิกประเภทที่ 3 ได้แก่ สมาชิกต่างชาติ

3.1 นักกอล์ฟต่างชาติที่มีสถานะเป็นนักกอล์ฟอาชีพ แต่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย หรือ สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย ต้องแสดงบัตรที่แสดงสถานะที่มีอยู่ และต้องชำระค่าแรกเข้า จำนวน 100,000 บาท และชำระค่าบำรุงประจำปีๆละ 1,000 บาท

3.2 นักกอล์ฟต่างชาติที่มีสถานะเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่น และได้ผ่านการสอบที่จัดสอบโดย Thailand Champions Tour โดยหลังผ่านการสอบแล้ว ต้องชำระค่าแรกเข้า จำนวน 100,000 บาท และต้องชำระค่าบำรุงประจำปีๆละ 1,000 บาท ในการสอบ จะมีค่าใช้จ่าย ดังนี้ คือ

 • ค่าอบรมกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟ จำนวน 5,000 บาท (ต้องผ่านการอบรมและสอบข้อนี้ก่อน จึงมีสิทธิ์ในการสอบภาคสนาม)
 • ค่าสมัครสอบภาคสนาม จำนวน 8,000 บาท (นักกอล์ฟต้องเป็นผู้ชำระค่ากรีนฟี และค่าแคคดี้) สกอร์รวมไม่เกิน +12 ไม่มีตัดตัว

สมาชิกประเภทที่ 4 ได้แก่ นักกอล์ฟที่ Thailand Champions Tour ให้การรับรอง และได้รับเชิญจากคณะกรรมการ ให้เข้าเป็นสมาชิกของ Thailand Champions Tour โดยได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าแรกเข้าและค่าบำรุงประจำปี

หมายเหตุ

 1. เมื่อชำระค่าบำรุงประจำปีแล้ว นักกอล์ฟจะได้รับบัตรสมาชิก Thailand Champions Tour ซึ่งมีอายุ 1 ปี แสดงถึงการเป็นสมาชิกของ Thailand Champions Tour และสมาชิกต้องชำระค่าบำรุงประจำปีทุกปี มิเช่นนั้น ถือว่าขาดการเป็นสมาชิก
 2. นักกอล์ฟที่เข้าแข่งขันรายการ Thailand Champions Tour ต้องเป็นสมาชิกเท่านั้น
 3. นักกอล์ฟสมัครเล่นที่สมัครเป็นสมาชิกของ Thailand Champions Tour จะหมดสถานะการเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่น
 4. นักกอล์ฟสามารถดูรายละเอียดระเบียบการแข่งขันได้ที่ thailandpga.or.th

*************

HOW TO BECOME A MEMBER OF THAILAND CHAMPIONS TOUR

Qualifications to become a member of the Thailand Champions Tour are as follows:

Member Category 1:

 • Ordinary members and Extraordinary members of the Thailand PGA who 50 years of age or above (determined by date of birth). The player is exempted to attend the testing processes and exempted to pay the entry fee, the annual subscription fee is 1,000 Baht per year.

Member Category 2: Thai players who 50 years of age or above (determined by date of birth) and pass the testing processes which organized by the Thailand Champions Tour. After pass all processes, the player is required to pay one time entry fee of 6,000 Baht. The annual subscription fee is 1,000 Baht per year. The additional expenses to attend the testing processes are as follows:

 • 1 day Rules of Golf & Etiquette Program: 5,000 Baht (player must pass this program before go to PAT)
 • 2 days PAT (Playing Ability Test): 8,000 Baht green fee included (exclude caddie’s fee), total scored not exceeding +12

Member Category 3: Foreign Members

 • Foreign player who 50 years of age or above and hold professional status but not a member of Thailand PGA or Thai Senior PGA. The player is required to submit the copy of member card, the player is exempted to attend the testing processes, the player is required to pay one time entry fee of 100,000 Baht. The annual subscription fee is 1,000 Baht per year.
 • Foreign player who 50 year of age or above and hold amateur status. The player is required to pass the testing processes. After pass the testing processes, the player is required to pay one time entry fee of 100,000 Baht. The annual subscription fee is 1,000 Baht per year. The additional expenses to attend the testing processes are as follows:
 • 1 day Rules of Golf & Etiquette Program: 5,000 Baht (player must pass this program before go to PAT)
 • 2 days PAT (Playing Ability Test): 8,000 Baht (exclude green fees and caddie’s fee), total scored not exceeding +12

Member Category 4: Invitation from the Thailand Champions Tour to player who 50 year of age or above that recognized by the Thailand Champions Tour to become a member of the Thailand Champions Tour. The player is exempted to pay the entry fee and the annual subscription fee.

Notes:

 1. The member card is the membership of the Thailand Champions Tour only and player is required to pay annual subscription fee.
 2. Players eligible to play in the Thailand Champions Tour must be a fully member of the Thailand Champions Tour.
 3. Players who become a member of the Thailand Champions Tour will lose their amateur status.
 4. For more information: thailandpga.or.th

*************

ใบสมัครเป็นสมาชิก Thailand Champions Tour (Individual Membership Application Thailand Champions Tour)

ใบสมัครสอบเป็นสมาชิก Thailand Champions Tour (Playing Ability Test Entry Form Thailand Champions Tour)