คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย

 

Methee Sudasna Na Ayudhya

เมธี สุทัศน์ ณ อยุธยา 

(นายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย)

Methee Sudasna Na Ayudhya 

(President)

 Jittisak Tamprasert

จิตติศักดิ์ แต้มประเสริฐ

(อุปนายกและกรรมการกฎ ข้อบังคับ)

Jittisak Tamprasert 

(Vice  President and Rules Chairman)

 irawan

อิราวัณณ์ ผาณิตวงศ์

(อุปนายกและเหรัญญิก)

Irawan Panitvong

(Vice President and Treasurer)

 witcha-1

วิชญา จาติกวณิช

(อุปนายกและกรรมการฝ่ายการตลาดและสิทธิประโยชน์)

Vichaya Chatikavanij

(Vice President and Director of Marketing &

Right of Benefits)

 Arnan Puakpiboon

อานันต์  เผือกพิบูลย์

(เลขาธิการ)

Arnan    Puakpiboon

(Secretary General)

 Wanchai

วันชัย  มีชัย

(นายทะเบียน)

Wanchai Meechai

(Registrar)

 yuththnaa

ยุทธนา  สุดสาคร

(กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน)

Yuttana Sudsakorn

(Tournament  Director)

 Varan

วรัณ  อิศรภักดี

(กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์)

Varan Isarabhakdi

(Director of Public Relations)

 Jakraphong

จักรพงศ์  ทองใหญ่

(กรรมการฝ่ายกิจการต่างประเทศ)

Jakraphong Thongyai

(Director of Foreign Affairs)

 Chokchai

โชคชัย  บุญประเสริฐ

(กรรมการวินัย)

Chokchai  Boonprasert

(Director of Discipline)

chlratn-ssiwngs

ชลรัตน์  สสิวงศ์

(กรรมการกลาง)

Chonrat   Sasiwong

(Executive   Director)

Pompetch Saraputhi

ป้อมเพ็ชร   สารพุทธิ

(กรรมการกลาง)

Pompetch Saraputhi

(Executive  Director)

amnwy-wrrnphichyaannth

อำนวย   วรรณพิชยานนท์

(กรรมการกลาง)

Amnuay Vannapichayanone

(Executive  Director)

prakaasit-aemnsuwrrn

ประกาศิต  แม้นสุวรรณ

(กรรมการกลาง)

Prakasit Mansuwan

(Executive  Director)

Tanaboon

ธนบูรณ์   ชินสุภางค์ภิเมธ

(กรรมการกลาง)

Tanaboon  Chinsupangpimet

(Executive  Director)

boonchu_ruangkit_0

บุญชู เรืองกิจ

(ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์)

Boonchu Ruangkit

(Honorary Adviser Chairman)

????????????????????????????????????

ธงชัย ใจดี

(ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์)

Thongchai Jaidee

(Honorary Adviser)

พล.อ. ระพีศักดิ์ ธนะพัฒน์

(ที่ปรึกษา)

Raphisak Thanapat

(Adviser)

อนันต์ชัย จันทรัตน์

(ที่ปรึกษา)

Anantachai Chantarat

(Adviser)