คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย

 

Methee Sudasna Na Ayudhya

เมธี สุทัศน์ ณ อยุธยา
(นายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย)

Methee Sudasna Na Ayudhya
(President)

Jittisak Tamprasert

จิตติศักดิ์ แต้มประเสริฐ
(อุปนายกและกรรมการกฎ ข้อบังคับ)

Jittisak Tamprasert
(Vice  President and Rules Chairman)

irawan

อิราวัณณ์ ผาณิตวงศ์
(อุปนายกและเหรัญญิก)

Irawan Panitvong
(Vice President and Treasurer)

Wanchai

วันชัย  มีชัย
(อุปนายก)

Wanchai Meechai
(Vice President)

Pompetch Saraputhi

ป้อมเพ็ชร   สารพุทธิ
(อุปนายก)

Pompetch Saraputhi
(Vice President)

Arnan Puakpiboon

อานันต์  เผือกพิบูลย์
(เลขาธิการ)

Arnan Puakpiboon
(Secretary General)

วัลลภ ขนาดนิด
(นายทะเบียน)

Wallop Khanardnid
(Registrar)

yuththnaa

ยุทธนา  สุดสาคร
(กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน)

Yuttana Sudsakorn
(Tournament  Director)

Jakraphong

จักรพงศ์  ทองใหญ่
(กรรมการฝ่ายกิจการต่างประเทศและกรรมการฝ่ายการตลาดและสิทธิประโยชน์)

Jakraphong Thongyai
(Director of Foreign Affairs and Director of Marketing & Right of Benefits)

Chokchai

โชคชัย  บุญประเสริฐ
(กรรมการวินัย)

Chokchai  Boonprasert
(Director of Discipline)

จารุกิตติ์ นิติพน
(กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์)

Jarukitti Nitibhon
(Director of Public Relations)

chlratn-ssiwngs

ชลรัตน์  สสิวงศ์
(กรรมการกลาง)

Chonrat   Sasiwong
(Executive   Director)

amnwy-wrrnphichyaannth

อำนวย  วรรณพิชยานนท์
(กรรมการกลาง)

Amnuay Vannapichayanone
(Executive  Director)

Varan

วรัณ  อิศรภักดี
(กรรมการกลาง)

Varan Isarabhakdi
(Executive  Director)

prakaasit-aemnsuwrrn

ประกาศิต  แม้นสุวรรณ
(กรรมการกลาง)

Prakasit Mansuwan
(Executive  Director)

Tanaboon

ธนบูรณ์  ชินสุภางค์ภิเมธ
(กรรมการกลาง)

Tanaboon  Chinsupangpimet
(Executive  Director)

boonchu_ruangkit_0

บุญชู เรืองกิจ
(ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์)

Boonchu Ruangkit
(Honorary Adviser Chairman)

????????????????????????????????????

ธงชัย ใจดี
(ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์)

Thongchai Jaidee
(Honorary Adviser)

พล.อ. ระพีศักดิ์ ธนะพัฒน์
(ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์)

Raphisak Thanapat
(Honorary Adviser)

อนันต์ชัย จันทรัตน์
(ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์)

Anantachai Chantarat
(Honorary Adviser)

ดร.อรรควิช  อินทร์วงศ์
(ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์)

Aukhawich Intrwong
(Honorary Adviser)