ประกาศ

การชำระค่าบำรุงสมาคมประจำปี (ต่อบัตรสมาชิก)

ข้อบังคับสมาคมฯข้อที่ 10 กำหนดให้สมาชิกมีหน้าที่ต้องเสียค่าบำรุงสมาคมประจำปี (ค่าต่อบัตรสมาชิก) ปีละ 1,000 บาท จึงขอแจ้งให้สมาชิกทุกท่านได้โปรดร่วมกันชำระค่าบำรุงประจำปี 2560 รวมถึงค่าบำรุงสมาคมของปีก่อนๆที่ผ่านมา โดยพร้อมเพรียงกัน นอกจากวิธีการชำระค่าบำรุงสมาคมประจำปี ณ ที่ทำการสมาคมฯ หรือ ณ สนามแข่งขันแล้ว สมาชิกสามารถดำเนินการชำระค่าบำรุงสมาคม  ดังนี้ คือ

หมายเหตุ:    ข้อบังคับสมาคมฯข้อที่ 12.4 กำหนดไว้ว่าหากสมาชิกไม่ชำระค่าบำรุงสมาคมประจำปีเกิน 3 ปี สมาชิกภาพของสมาชิกจะสิ้นสุดลง

******************************

NOTICE

MEMBERSHIP FEE PAYMENT

Thailand PGA Members are required to pay the yearly membership fee at 1,000 Baht per year. Beside paying the membership fee at the Thailand PGA office or at the tournament venue, below are the methods to pay the membership fee:

Note: The membership will be terminated by the Thailand PGA if a member fails to pay his annual subscription fees more than 3 years

******************************